Pages

Hanuman Ashtottaram in Tamil

Hanuman Ashtottaram in Tamil
Hanuman Ashtottaram in Tamil

Hanuman Ashtottara Sata Namavali in Tamil

Hanuman Ashtottaram Tamil Text, Hanuman Ashtottaram Tamil Lyrics, Hanuman Ashtottaram Tamil Stotra

ஓம் ஶ்ரீ ஆம்ஜனேயாய னமஃ
ஓம் மஹாவீராய னமஃ
ஓம் ஹனுமதே னமஃ
ஓம் ஸீதாதேவி முத்ராப்ரதாயகாய னமஃ
ஓம் மாருதாத்மஜாய னமஃ
ஓம் தத்த்வஜ்ஞானப்ரதாய னமஃ
ஓம் அஶொகவனிகாச்சேத்ரே னமஃ
ஓம் ஸர்வபம்த விமோக்த்ரே னமஃ
ஓம் ரக்ஷோவித்வம்ஸகாரகாயனமஃ
ஓம் பரவித்வப னமஃ
ஓம் பரஶௌர்ய வினாஶனாய னமஃ
ஓம் பரமம்த்ர னிராகர்த்ரே னமஃ
ஓம் பரமம்த்ர ப்ரபேவகாய னமஃ
ஓம் ஸர்வக்ரஹ வினாஶினே னமஃ
ஓம் பீமஸேன ஸஹாயக்றுதே னமஃ
ஓம் ஸர்வதுஃக ஹராய னமஃ
ஓம் ஸர்வலோக சாரிணே னமஃ
ஓம் மனோஜவாய னமஃ
ஓம் பாரிஜாத த்றுமமூலஸ்தாய னமஃ
ஓம் ஸர்வமம்த்ர ஸ்வரூபவதே னமஃ
ஓம் ஸர்வயம்த்ராத்மகாய னமஃ
ஓம் ஸர்வதம்த்ர ஸ்வரூபிணே னமஃ
ஓம் கபீஶ்வராய னமஃ
ஓம் மஹாகாயாய னமஃ
ஓம் ஸர்வரோகஹராய னமஃ
ஓம் ப்ரபவே னமஃ
ஓம் பலஸித்திகராய னமஃ
ஓம் ஸர்வ வித்யாஸம்பத்ர்ப வாயகாய னமஃ
ஓம் கபிஸேனா னாயகாய னமஃ
ஓம் பவிஷ்யச்சது ரானனாய னமஃ
ஓம் கூமார ப்ரஹ்மசாரிணே னமஃ
ஓம் ரத்னகும்டல தீப்திமதே னமஃ
ஓம் சம்சல த்வால ஸன்னத்தலம்பமான ஶிகோஜ்வலாய னமஃ
ஓம் கம்த்ர்வ வித்யாதத்வஜ்ஞாய னமஃ
ஓம் மஹாபலபராக்ரமாய னமஃ
ஓம் காராக்றுஹ விமோக்த்ரே னமஃ
ஓம் ஶ்றும்கல பம்த விமோசகாய னமஃ
ஓம் ஸாகரோத்தாரகாய னமஃ
ஓம் ப்ராஜ்ஞாய னமஃ
ஓம் ராமதூதாய னமஃ
ஓம் ப்ரதாபவதே னமஃ
ஓம் வானராய னமஃ
ஓம் கேஸரிஸுதாய னமஃ
ஓம் ஸீதாஶோக னிவாரணாய னமஃ
ஓம் அம்ஜனா கர்பஸம்புதாய னமஃ
ஓம் பாலர்க ஸத்றுஶானனாய னமஃ
ஓம் விபீஷண ப்ரியகராய னமஃ
ஓம் தஶக்ரீவ குலாம்தகாய னமஃ
ஓம் லக்ஷ்மண ப்ராணதாத்ரே னமஃ
ஓம் வஜ்ரகாயாய னமஃ
ஓம் மஹாத்யுதயே னமஃ
ஓம் சிரம்ஜீவினே னமஃ
ஓம் ராமபக்தாய னமஃ
ஓம் த்தெத்யகார்ய விகாதகாய னமஃ
ஓம் அக்ஷஹம்த்ரே னமஃ
ஓம் காம்சனாபாய னமஃ
ஓம் பம்சவக்த்ராய னமஃ
ஓம் மஹாதபஸே னமஃ
ஓம் லம்கிணேபம்ஜனாய னமஃ
ஓம் கம்தமாதன ஶ்தெல னமஃ
ஓம் லம்காபுர விதாஹகாய னமஃ
ஓம் ஸுக்ரீவ ஸசிவாய னமஃ
ஓம் தீராய னமஃ
ஓம் ஶூராய னமஃ
ஓம் த்தெத்யகுலாம்தகாய னமஃ
ஓம் ஸுரார்சிதாய னமஃ
ஓம் மஹாதேஜஸே னமஃ
ஓம் ராம சூடாமணி ப்ரதாய காமரூபிவே னமஃ
ஓம் ஶ்ரீ பிம்களாக்ஷாய னமஃ
ஓம் னார்தி ம்தே னாக னமஃ
ஓம் கபலீக்றுத மார்தாம்டமம்டலாய னமஃ
ஓம் கபலீக்றுத மார்தாம்ட னமஃ
ஓம் விஜிதேம்த்ரியாய னமஃ
ஓம் ராமஸுக்ரீவ ஸம்தாத்ரே னமஃ
ஓம் மஹாராவண மர்தனாய னமஃ
ஓம் ஸ்படிகா பாய னமஃ
ஓம் வாக தீஶாய னமஃ
ஓம் னவ வ்யாக்றுதி பம்டிதாய னமஃ
ஓம் சதுர்பாஹவே னமஃ
ஓம் தீனபம்தவே னமஃ
ஓம் மஹத்மனே னமஃ
ஓம் பக்த வத்ஸலாய னமஃ
ஓம் ஸம்ஜீவன னகா ஹர்த்ரே னமஃ
ஓம் ஶுசயே னமஃ
ஓம் வாக்மினே னமஃ
ஓம் த்றுடவ்ரதாய னமஃ
ஓம் காலனேமி ப்ரமதனாய னமஃ
ஓம் ஹரிமர்கட மர்கடாயனமஃ
ஓம் தாம்தாய னமஃ
ஓம் ஶாம்தாய னமஃ
ஓம் ப்ரஸன்னாத்மனே னமஃ
ஓம் ஶதகம்ட மதாவஹ்றுதேனமஃ
ஓம் யோகினே னமஃ
ஓம் ராமகதாலோலாய னமஃ
ஓம் ஸீதான்வேஷண பம்டிதாய னமஃ
ஓம் வஜ்ர னகாய னமஃ
ஓம் ருத்ரவீர்ய ஸமுத்பவாய னமஃ
ஓம் இம்த்ர ஜித்ப்ர்ரஹிதா மோகப்ரஹ்மஸ்த்ர வினிவார காய னமஃ
ஓம் பார்த த்வஜாக்ர ஸம்வாஸினே னமஃ
ஓம் ஶரபம்ஜர பேதகாய னமஃ
ஓம் தஶபாஹவே னமஃ
ஓம் லோகபூஜ்யாய னமஃ
ஓம் ஜாம் வத்ப்ர தி வர்தனாய னமஃ
ஓம் ஸீத ஸவேத ஶ்ரீராமபாத ஸேவா துரம்தராய னமஃ