Pages

Hanuman Ashtottaram in Oriya

Hanuman Ashtottaram in Oriya
Hanuman Ashtottaram in Oriya

Hanuman Ashtottara Sata Namavali in Oriya

Hanuman Ashtottaram Oriya Text, Hanuman Ashtottaram Oriya Lyrics, Hanuman Ashtottaram Oriya Stotra

ଓଂ ଶ୍ରୀ ଆଂଜନେୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ମହାଵୀରାୟ ନମଃ
ଓଂ ହନୁମତେ ନମଃ
ଓଂ ସୀତାଦେଵି ମୁଦ୍ରାପ୍ରଦାୟକାୟ ନମଃ
ଓଂ ମାରୁତାତ୍ମଜାୟ ନମଃ
ଓଂ ତତ୍ତ୍ଵଜ୍ଞାନପ୍ରଦାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅଶୋକଵନିକାଚ୍ଚେତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵବଂଧ ଵିମୋକ୍ତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ରକ୍ଷୋଵିଧ୍ଵଂସକାରକାୟନମଃ
ଓଂ ପରଵିଦ୍ଵପ ନମଃ
ଓଂ ପରଶୌର୍ୟ ଵିନାଶନାୟ ନମଃ
ଓଂ ପରମଂତ୍ର ନିରାକର୍ତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ପରମଂତ୍ର ପ୍ରଭେଵକାୟ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵଗ୍ରହ ଵିନାଶିନେ ନମଃ
ଓଂ ଭୀମସେନ ସହାୟକୃତେ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵଦୁଃଖ ହରାୟ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵଲୋକ ଚାରିଣେ ନମଃ
ଓଂ ମନୋଜଵାୟ ନମଃ
ଓଂ ପାରିଜାତ ଧୃମମୂଲସ୍ଧାୟ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵମଂତ୍ର ସ୍ଵରୂପଵତେ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵୟଂତ୍ରାତ୍ମକାୟ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵତଂତ୍ର ସ୍ଵରୂପିଣେ ନମଃ
ଓଂ କପୀଶ୍ଵରାୟ ନମଃ
ଓଂ ମହାକାୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵରୋଗହରାୟ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରଭଵେ ନମଃ
ଓଂ ବଲସିଦ୍ଧିକରାୟ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵ ଵିଦ୍ୟାସଂପତ୍ର୍ପ ଵାୟକାୟ ନମଃ
ଓଂ କପିସେନା ନାୟକାୟ ନମଃ
ଓଂ ଭଵିଷ୍ୟଚ୍ଚତୁ ରାନନାୟ ନମଃ
ଓଂ କୂମାର ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣେ ନମଃ
ଓଂ ରତ୍ନକୁଂଡଲ ଦୀପ୍ତିମତେ ନମଃ
ଓଂ ଚଂଚଲ ଦ୍ଵାଲ ସନ୍ନଦ୍ଧଲଂବମାନ ଶିଖୋଜ୍ଵଲାୟ ନମଃ
ଓଂ ଗଂଧ୍ର୍ଵ ଵିଦ୍ୟାତତ୍ଵଜ୍ଞାୟ ନମଃ
ଓଂ ମହାବଲପରାକ୍ରମାୟ ନମଃ
ଓଂ କାରାଗୃହ ଵିମୋକ୍ତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ଶୃଂଖଲ ବଂଧ ଵିମୋଚକାୟ ନମଃ
ଓଂ ସାଗରୋତ୍ତାରକାୟ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରାଜ୍ଞାୟ ନମଃ
ଓଂ ରାମଦୂତାୟ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରତାପଵତେ ନମଃ
ଓଂ ଵାନରାୟ ନମଃ
ଓଂ କେସରିସୁତାୟ ନମଃ
ଓଂ ସୀତାଶୋକ ନିଵାରଣାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅଂଜନା ଗର୍ଭସଂଭୁତାୟ ନମଃ
ଓଂ ବାଲର୍କ ସଦୃଶାନନାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵିଭୀଷଣ ପ୍ରିୟକରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଦଶଗ୍ରୀଵ କୁଲାଂତକାୟ ନମଃ
ଓଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପ୍ରାଣଦାତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ଵଜ୍ରକାୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ମହାଦ୍ୟୁତୟେ ନମଃ
ଓଂ ଚିରଂଜୀଵିନେ ନମଃ
ଓଂ ରାମଭକ୍ତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଦ୍ତେତ୍ୟକାର୍ୟ ଵିଘାତକାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅକ୍ଷହଂତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ କାଂଚନାଭାୟ ନମଃ
ଓଂ ପଂଚଵକ୍ତ୍ରାୟ ନମଃ
ଓଂ ମହାତପସେ ନମଃ
ଓଂ ଲଂକିଣେଭଂଜନାୟ ନମଃ
ଓଂ ଗଂଧମାଦନ ଶ୍ତେଲ ନମଃ
ଓଂ ଲଂକାପୁର ଵିଦାହକାୟ ନମଃ
ଓଂ ସୁଗ୍ରୀଵ ସଚିଵାୟ ନମଃ
ଓଂ ଧୀରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶୂରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଦ୍ତେତ୍ୟକୁଲାଂତକାୟ ନମଃ
ଓଂ ସୁରାର୍ଚିତାୟ ନମଃ
ଓଂ ମହାତେଜସେ ନମଃ
ଓଂ ରାମ ଚୂଡାମଣି ପ୍ରଦାୟ କାମରୂପିଵେ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରୀ ପିଂଗଳାକ୍ଷାୟ ନମଃ
ଓଂ ନାର୍ଧି ଂତେ ନାକ ନମଃ
ଓଂ କବଲୀକୃତ ମାର୍ତାଂଡମଂଡଲାୟ ନମଃ
ଓଂ କବଲୀକୃତ ମାର୍ତାଂଡ ନମଃ
ଓଂ ଵିଜିତେଂଦ୍ରିୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ରାମସୁଗ୍ରୀଵ ସଂଦାତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ମହାରାଵଣ ମର୍ଧନାୟ ନମଃ
ଓଂ ସ୍ପଟିକା ଭାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵାଗ ଧୀଶାୟ ନମଃ
ଓଂ ନଵ ଵ୍ୟାକୃତି ପଂଡିତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଚତୁର୍ଭାହଵେ ନମଃ
ଓଂ ଦୀନବଂଧଵେ ନମଃ
ଓଂ ମହତ୍ମନେ ନମଃ
ଓଂ ଭକ୍ତ ଵତ୍ସଲାୟ ନମଃ
ଓଂ ସଂଜୀଵନ ନଗା ହର୍ତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ଶୁଚୟେ ନମଃ
ଓଂ ଵାଗ୍ମିନେ ନମଃ
ଓଂ ଦୃଢଵ୍ରତାୟ ନମଃ
ଓଂ କାଲନେମି ପ୍ରମଧନାୟ ନମଃ
ଓଂ ହରିମର୍କଟ ମର୍କଟାୟନମଃ
ଓଂ ଦାଂତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶାଂତାୟ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରସନ୍ନାତ୍ମନେ ନମଃ
ଓଂ ଶତକଂଠ ମଦାଵହୃତେନମଃ
ଓଂ ୟୋଗିନେ ନମଃ
ଓଂ ରାମକଧାଲୋଲାୟ ନମଃ
ଓଂ ସୀତାନ୍ଵେଷଣ ପଂଡିତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵଜ୍ର ନଖାୟ ନମଃ
ଓଂ ରୁଦ୍ରଵୀର୍ୟ ସମୁଦ୍ଭଵାୟ ନମଃ
ଓଂ ଇଂଦ୍ର ଜିତ୍ପ୍ର୍ରହିତା ମୋଘବ୍ରହ୍ମସ୍ତ୍ର ଵିନିଵାର କାୟ ନମଃ
ଓଂ ପାର୍ଧ ଧ୍ଵଜାଗ୍ର ସଂଵାସିନେ ନମଃ
ଓଂ ଶରପଂଜର ଭେଦକାୟ ନମଃ
ଓଂ ଦଶବାହଵେ ନମଃ
ଓଂ ଲୋକପୂଜ୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଜାଂ ଵତ୍ପ୍ର ତି ଵର୍ଧନାୟ ନମଃ
ଓଂ ସୀତ ସଵେତ ଶ୍ରୀରାମପାଦ ସେଵା ଦୁରଂଧରାୟ ନମଃ