Pages

Anjaneya Dandakam in Tamil

Anjaneya Dandakam in Tamil
Anjaneya Dandakam in Tamil
Anjaneya Dandakam Tamil Lyrics (Text) 
Anjaneya Dandakam Tamil Script, Hanuman Dandakam

ஶ்ரீ ஆம்ஜனேயம் ப்ரஸன்னாம்ஜனேயம்
ப்ரபாதிவ்யகாயம் ப்ரகீர்தி ப்ரதாயம்
பஜே வாயுபுத்ரம் பஜே வாலகாத்ரம் பஜேஹம் பவித்ரம்
பஜே ஸூர்யமித்ரம் பஜே ருத்ரரூபம்
பஜே ப்ரஹ்மதேஜம் படம்சுன் ப்ரபாதம்பு
ஸாயம்த்ரமுன் னீனாமஸம்கீர்தனல் ஜேஸி
னீ ரூபு வர்ணிம்சி னீமீத னே தம்டகம் பொக்கடின் ஜேய
னீ மூர்திகாவிம்சி னீஸும்தரம் பெம்சி னீ தாஸதாஸும்டவை
ராமபக்தும்டனை னின்னு னேகொல்செதன்
னீ கடாக்ஷம்புனன் ஜூசிதே வேடுகல் சேஸிதே
னா மொராலிம்சிதே னன்னு ரக்ஷிம்சிதே
அம்ஜனாதேவி கர்பான்வயா தேவ
னின்னெம்ச னேனெம்தவாடன்
தயாஶாலிவை ஜூசியுன் தாதவை ப்ரோசியுன்
தக்கரன் னில்சியுன் தொல்லி ஸுக்ரீவுகுன்-மம்த்ரிவை
ஸ்வாமி கார்யார்தமை யேகி
ஶ்ரீராம ஸௌமித்ருலம் ஜூசி வாரின்விசாரிம்சி
ஸர்வேஶு பூஜிம்சி யப்பானுஜும் பம்டு காவிம்சி
வாலினின் ஜம்பிம்சி காகுத்த்ஸ திலகுன் க்றுபாத்றுஷ்டி வீக்ஷிம்சி
கிஷ்கிம்தகேதெம்சி ஶ்ரீராம கார்யார்தமை லம்க கேதெம்சியுன்
லம்கிணின் ஜம்பியுன் லம்கனுன் கால்சியுன்
யப்பூமிஜம் ஜூசி யானம்தமுப்பொம்கி யாயும்கரம்பிச்சி
யாரத்னமுன் தெச்சி ஶ்ரீராமுனகுன்னிச்சி ஸம்தோஷமுன்‌ஜேஸி
ஸுக்ரீவுனின் யம்கதுன் ஜாம்பவம்து ன்னலுன்னீலுலன் கூடி
யாஸேதுவுன் தாடி வானருல்‍மூகலை பென்மூகலை
யாதைத்யுலன் த்ரும்சகா ராவணும்டம்த காலாக்னி ருத்ரும்டுகா வச்சி
ப்ரஹ்மாம்டமைனட்டி யா ஶக்தினின்‍வைசி யாலக்ஷணுன் மூர்சனொம்திம்பகானப்புடே னீவு
ஸம்ஜீவினின்‍தெச்சி ஸௌமித்ரிகின்னிச்சி ப்ராணம்பு ரக்ஷிம்பகா
கும்பகர்ணாதுல ன்வீருலம் போர ஶ்ரீராம பாணாக்னி
வாரம்தரின் ராவணுன் ஜம்பகா னம்த லோகம்பு லானம்தமை யும்ட
னவ்வேளனு ன்விபீஷுணுன் வேடுகன் தோடுகன் வச்சி பட்டாபிஷேகம்பு சேயிம்சி,
ஸீதாமஹாதேவினின் தெச்சி ஶ்ரீராமுகுன்னிச்சி,
யம்தன்னயோத்யாபுரின்‍ஜொச்சி பட்டாபிஷேகம்பு ஸம்ரம்பமையுன்ன
னீகன்ன னாகெவ்வருன் கூர்மி லேரம்சு மன்னிம்சி ஶ்ரீராமபக்த ப்ரஶஸ்தம்புகா
னின்னு ஸேவிம்சி னீ கீர்தனல் சேஸினன் பாபமுல்‍ல்பாயுனே பயமுலுன்
தீருனே பாக்யமுல் கல்குனே ஸாம்ராஜ்யமுல் கல்கு ஸம்பத்துலுன் கல்குனோ
வானராகார யோபக்த மம்தார யோபுண்ய ஸம்சார யோதீர யோவீர
னீவே ஸமஸ்தம்புகா னொப்பி யாதாரக ப்ரஹ்ம மம்த்ரம்பு படியிம்சுசுன் ஸ்திரம்முகன்
வஜ்ரதேஹம்புனுன் தால்சி ஶ்ரீராம ஶ்ரீராமயம்சுன் மனஃபூதமைன எப்புடுன் தப்பகன்
தலதுனா ஜிஹ்வயம்தும்டி னீ தீர்கதேஹம்மு த்ரைலோக்ய ஸம்சாரிவை ராம
னாமாம்கிதத்யானிவை ப்ரஹ்மதேஜம்புனன் ரௌத்ரனீஜ்வால
கல்லோல ஹாவீர ஹனுமம்த ஓம்கார ஶப்தம்புலன் பூத ப்ரேதம்புலன் பென்
பிஶாசம்புலன் ஶாகினீ டாகினீத்யாதுலன் காலிதய்யம்புலன்
னீது வாலம்புனன் ஜுட்டி னேலம்படம் கொட்டி னீமுஷ்டி காதம்புலன்
பாஹுதம்டம்புலன் ரோமகம்டம்புலன் த்ரும்சி காலாக்னி
ருத்ரும்டவை னீவு ப்ரஹ்மப்ரபாபாஸிதம்பைன னீதிவ்ய தேஜம்புனுன் ஜூசி
ராரோரி னாமுத்து னரஸிம்ஹ யன்‍சுன் தயாத்றுஷ்டி
வீக்ஷிம்சி னன்னேலு னாஸ்வாமியோ யாம்ஜனேயா
னமஸ்தே ஸதா ப்ரஹ்மசாரீ
னமஸ்தே னமோவாயுபுத்ரா னமஸ்தே னமஃ

Anjaneya Dandakam Tamil Downloads