Pages

Pasupu Ganapathi Pooja

Pasupu Ganapathi Pooja
Pasupu Ganapathi Pooja
shlo // shuklaam baradharam vishnum shashivarnam chathurbhujam
prasanna vadhanam dhyaayeyth sarva vighnopashaamthayey
deepathvam brahmaroopo si jyothishaam prabhuravanayah
saubhaagyam deyhi puthraamshcha sarvaan kaamaamshchadeyhim

(light deepam and apply dots of sandalwood paste and Kumkum in 3 places on it)

shlo // agamaardham thu devaanaam gamanaardham thu rakshasaam
kurughamtaaravam thathra devathaahvaana laamChanam

(Ring the bell)

AACHAMANAM

om keyshavaaya svaahaa,om naaraayanaaya svaahaa,om maadhavaaya svaahaa, (saying this, sip water 3 times)om govindhaaya namah,vishnavey namah,madhusoodhanaaya namah,thrivikramaaya namah,vaamanaaya namah,shreedharaaya namah,Rusheekeyshaaya namah,padhmanaabhaaya namah,daamodharaaya namah,samkarshanaaya namah,vaasudevaaya namah,pradhyumnaaya namah,anirudhdhaaya namah,purushoththamaaya namah,adhokshajaaya namah,naarasimhaaya namah,achyuthaaya namah,janaardhanaaya namah,upeymdhraaya namah,harayey namah,shree krishnaaya namah//

yashshivo naamaroopaabhyaam yaadevee sarvamamgalaa
thayoh samsmaranaath pumsaam sarvatho jayamamgalam //
//laabhastheyshaam jayastheyshaam kuthastheyshaam paraabhvah
yeyshaamindeevarashyaamo hruhayastho janaardhanah//
//aapadhaa mapaharthaaram dhaathaaram sarvasampadhaaam
lokaabhiraamam shreeraamam bhooyo bhooyo namaamyaham //
//sarvamamgala maamgalyey shivey sarvaardhasaadhikey
sharanyey thriambikey devi naaraayani namosthuthey //

shree lakshmee naaraayanaabhyaam namah, umaamaheshvaraabhyaam namah, vaanee hiranyagarbaabhyaam namah, shacheepurandharaabhyam namah, arundhatee vashishtaabhyaam namah, shree seethaaraamaabhyaam namah, namassarveybhyo mahaajaneybhya, ayam muhoorthassumuhorthasthu

uththishtanthu bhoothapishaachaa eythey bhoomibhaarakaah
eytheyshaa mavirodeynaa brahmakarma samaarabhey //

(Do praanaayaamam and throw the akshatha to one’s back)

PRAANAAYAAMAMU

(Hold the nose between thumb and little finger, with all the other fingers folded inwards and repeat the following mantra 3 times)

om bhooh om bhuvah om suvah om mahah om janah om thapah om sathyam om
thathsavithurvareynyam bhargo devasya deemahi dhiyo yonah prachodhayaath
om apojyothi rasomrutham brahma bhoorbuvassuvarom

SANKALPAM

om mamopaaththa dhurithakshayadhvaaraa shree parameyshvara preethyardham shubhey shobhney muhoorthey shree mahaavishnoraajnyaayaa pravarthamaanasya adhyabrahmanah dhvitheeya paraardey shveytha varaahakalpey vaivasvatha manvamtharey kaliyugey prathamapaadey jamboodhveepey bharathavarshey,bharathakhamdey meyrordhakshinadhigbhaagey,shreeshailashya eeshaanyapradeyshey krishna/gangaa/godhaavaryormadhyadeyshey asmin varthamaana vyaavahaarika chandhramaana...... samvathsarey..... aayaney...... rithau...... maasey...... pakshey....... thithau...... vaasarey...... shubhanakshathrey....... shubhayogey, shubhakaraney. eyvamguna visheyshana vishishtaayaam, shubhathithau, shreemaan........ gothrasya........ naamadeyyasya dharmapathnee sameythasya asmaakam sahakutumbaanaam ksheyma sthairya dhairya vijaya abhaya, aayuraarogya aishvarya abhivrudhyartham dharmaardhakaamamoksha chathurvidha phalapurushaardha sidhdhyartham dhana, kanaka, vasthu vaahanaadhi samrudhdhyartham puthrapauthraabhi vrudhdhyardham, sarvaapadhaa nivaaranaardham, sakalakaarya vighnanivaaranaardham, sathsanthaana sidhyardham, puthrapouthrikaa naamsarvatho mukhaabhivrudhyardham, ishtakaamyaardha sidhdhyardham, sarvadevathaa svaroopinee shree durgaambikaa preethyardham yaavadhbakthi dhyaanaavaahanaadhi shodashopachaara poojaam karishyey

(leave Ashtaka with water in a plate)
thadhangathveyna kalashaaraadhanam karishyey

KALASHAARAADHANAM

shlo // kalashasyamukhey vishnuh kanteyrudhra ssamaashrithah
mooley thathrosthithobrahmaa madhyeymaathruganaa smruthaah
kukshau thu saagaraa ssarvey sapthadhveepaa vasumdharaa
rugveydhotha yajurveydha ssaamaveydhohyatharvanah
amgaishcha sahithaassarvey kalashaambu samaashrithaah

(Apply sandal wood paste, Kumkum dots, and decorate with flowers. Place right hand over Kalash and read the following mantra:)

shlo // gangeycha yamuney chaiva godhaavari sarasvathi
narmadey sindhu kaaveyri jaleysmin sannidhim kuru
aayaanthu devapoojaartham - mama dhurithakshayakaarakaah
kalashodhakeyna poojaadhravyaani dhaivamaathmaanamcha samprokshya

(Now sprinkle the water from the Kalash with a flower over all the deity, pooja material and oneself. Then sprinkle water over the turmeric ganapathi and read the following Mantra:)

man // om ganaanaamthva ganapathig havaamahey kavimkaveenaamupamashrasthavam
jyeyshtaraajam brahmanaam brahmanaspatha anashshrunvannoothibhi sseedhasaadhanam


shree mahaaganaadhipathayey namah dhyaayaami,aavaahayaami,navarathna khachitha simhaasanam samarpayaami
(Sprinkle akshata on the idol)

shree mahaaganaadhipathayey namah paadhayoh paadhyam samarpayaami
(Sprinkle water)

shree mahaaganaadhipathayey namah hasthayoh aarghyam samarpayaami
(Sprinkle water)

mukhey shudhdhaachamaneeyam samarpayaami shudhdhodhakasnaanam samarpayaami
(Sprinkle water)

shree mahaaganaadhipathayey namah vasthrayugmam samarpayaami
(Sprinkle akshata on the idol)

shree mahaaganaadhipathayey namah dhivya shree chamdhanam samarpayaami
(Sprinkle sandalwood paste on the idol)

shree mahaaganaadhipathayey namah akshathaan samarpayaami
(Sprinkle akshata on the idol)

om sumukhaaya namah, eykadhanthaaya namah, kapilaaya namah, gajakarnikaaya namah, lambodharaaya namah, vikataaya namah, vighnaraajaaya namah, ganaadhipaaya namah, dhoomakeythavey namah, ganaadhyakshaaya namah, phaalachamdhraaya namah, gajaananaaya namah, vakrathumdaayanamah, shoorpakarnaaya namah, heyrambaaya namah, skamdhapoorvajaaya namah, om sarvasidhdhi pradhaayakaaya namah, mahaaganaadhipathiyey namah
naavidha parimala pathra pushpapoojaamsamrpayaami.
(place flowers)

mahaaganaadhipathyeynamah dhoopamaaghraapayaami
(offer/show lit incense sticks)

om bhoorbuvassuvah om thathsavithurvareynyam bhargodevasya deemahi dhiyoyonah prachodhayaath
sathyamthvartheyna parishimchaami amruthamasthu amruthopastharanamasi shree mahaaganaadhipathayey namah gudopahaaram niveydhayaami.
(Place and offer a piece of jaggery as naivadyam)

om praanaayasvaahaa,om apaanaayasvaahaa,omvyaanaaya svaahaa om udhaanaaya svaahaa om samaanaaya svaahaa madhyey madhyey paaneeyam samarpayaami.
(leave water in the plate)

Tamboolam samarpayaam, neeraajanam dharshayaami.
(Place Tamboolam in a plate, and offer along with lighting camphor)

om ganaanaamthva ganapathig havaamahey kavimkaveenaamupamashravasthavam
jyeyshtaraajam brahmanaam brahmanaspatha anashshrunvannoothibhi sseedhasaadhanam
shree mahaaganaadhipathayey namah suvarna mamthrapushpam samarpayaami
pradhakshina namaskaaraan samarpayaami
anayaa mayaa krutha yadhaashakthi poojaayacha shree mahaaganaadhipathih supreethah suprasanno varadho bhavathu
(Saying this do namaskaram and then take some pooja akshata and sprinkle on one’s own head)

Now displace the turmeric ganapathi a bit awayshree mahaaganaadhipathayey namah yadhaasthaanam praveyshayaami.

shree mahaaganapathi pooja samaaptham.