Pages

Ekadasa Mukha Hanumath Kavacham in English

Ekadasa Mukha Hanumath Kavacham in English
Ekadasa Mukha Hanumath Kavacham in English
Ekadasa Mukha Hanumath Kavacham in English Lyrics (Text)
Ekadasa Mukha Hanumath Kavacham English Script

Ekadasha Mukha Hanumath Kavacham

This Kavacham was tahught by Sage Agasthya to his wife Lopamudhra. In Sudawapuri (Porebandar) Gujarat, there is an Ekadashi Hanuman temple inside the Shri Panchmukhi Mahadev temple.

Lopamudhra Uvacha:


Kumbhodbhava, daya sindho, srutham hanumath param,
Yanthra manthradhikam sarvam thwan mukhodheeritham maya., 1

Dayam kuru mayi prana nadha vedithumuthsahe,
Kavacham vayu puthrasya, Ekadasa mukhathmana., 2

Ithyevam vachanam sruthwa priyaayaa prasrayanwitham,
Vakthum prachakrame thathra lopamudhram prathi Prabhu., 3

Agasthya Uvacha:
Namaskruthwa Rama Dhootham Hanumantham Mahamathim,
Brahma proktham thu Kavacham Sruni Sundari Sadharam., 4

Sanandanaya sumaha chathuranana bhashitham,
Kavacham kaamadham divyam raksha kula nibharhanam., 5

Sarva sampath pradham punyam marthyanam madhura sware,
Asya Sri kavachasya ekadasa vakthrasya Dheematha., 6

Hanumath Sthuthi manthrasya Sanandana rishi smrutha,
Prasannathma, Hanumamscha devatha parikeerthitha., 7

Chando anushtup samakhyatham bheejam vayu suthasthadha,
Mukhya prana sakthirithi viniyoga prakeerthitha., 8

Sarva kamartha sidhyartham japa eva mudheerayeth,
Om sphm Bheeja, shakhi druk pathu siro may Pavanathmaja., 9

Kroum Bheejathma nayanayo pathu maam vanarathmaja,
Ksham Bheeja roopa Karnou may Sita soka vinasana., 10

Gloum Bheeja vachyo nasaam may Lakshmana prana dhayaka,
Vam Bheejarthascha Kandam may pathu Chakshaya karaka., 11

Raam Bheeja vachyo Hrudayam pathu may kapi nayaka.
Vam Bheeja keerthitha pathu Bahu may cha anjani sutha., 12

Hreem Bheejo Rakshasendriyasya darpaha pathu cho udaram,
Hasoum Bheeja mayo Madhyam pathu Lanka bhayankaram., 13

Om hreem Bheeja dhara pathu guhyam Devendra vanditha,
Ram Bheejathma sada pathu cha ooru may vaardhi langana., 14

Sugreeva sachiva pathu Januni may Manojava,
Padou pada thale pathu dronachala dharo hari,
Aapada masthaka, pathu rama dhootho maha bala., 15

Poorva vanara vakthro maam aghneyyam Kshatriyantha kruth,
Dakshine Narasimhasthu Nairythyam gana nayaka., 16

Varunya disi Mamavyath Khaga vakthro hareeswara,
Vayavyam Bhairavamukha Koubheryam pathu maam sada., 17

Kotyasya pathu Maam nithyam Isanyam rudhra roopa druth,
Oordhwam hayanan pathu Guhyadha sumukhasthadha., 18

Ramasya pathu sarvathra Soumya roopo Maha Bhuja,
Ithyevam Rama dhoothasya kavacham yath padeth sada., 19

Ekadasa mukhasyedath gopyam they keerthidham maya,
Rakshognam Kamadham soumyam sarva sampth vidhhayakam., 20

Puthradham Dhanadham chogra shathru sangha vimardhanam,
Swargapavargadham divyam Chinthithartha pradha shubham., 21

Yethath kavacham ajnathwa manthra sidhir na jayathe,
Chathwarimsath sahasthrani padech dhathmako nara., 22


Eka varam paden nithyam kavacham sidhitham puman,
Dwivaram vaa trivaaram vaa padannauyushya mapanuyath., 23

Kramad ekadasa deva mavarthhana japath sudhee,
Varshanthe darshanam Sakshath labahathe nathra samsaya., 24

Yam yam chinthayathe chartham tham tham prapnothi poorusha,
Brahmodheeridhadhi thavagre kaditham mahath., 25

Ithyevamukthwa vacanam Maharshi
Sthushneem Babhevendu mukheem nireekshya,
Samhrushta chithapi thadha thaddeya,
Padhou namamadhi mudha swabharthu., 26

Adha Manthra (chant)

Om sphem kroum Kshaoum Gloum vam raam vaa, Hroum Hreem ram sphem krom Kshoum Gloum Ksheem Kshoum dhum ham hloum hreem ram

Ithi Agasthya sara samhithayam ekadasa mukha hanumath kavacham sampoornam