Pages

Eka Mukha Hanumath Kavacham

Eka Mukha Hanumath Kavacham
Eka Mukha Hanumath Kavacham
Eka Mukha Hanumath Kavacham in English Lyrics (Text)
Eka Mukha Hanumath Kavacham Englsish Stotram

This armour has been told by Lord Shiva to Goddess Parvathy. The lord first tells a prayer of twelve names addressed to Hanuman and then quotes the Hanuman kavacha as taught by Lord Rama to Lord Vibheeshana. Unlike other Kavachas of Hanuman, this is a simple prayer and not a tantric text.

Background

Yekadhaa Sukhamassenam sankaram Loka Sankaram,
Papracha Girija kantham Karpoora davalam Shivam., 1

Sri Parvathyuvacha:

Bhagwan deva devesa, loka nadha, Jagat Prabho,
Sokakulaanaam lokaanaam kena raksha bhaved Dhruvam., 2

Sangrame, sankate, Ghore bhootha prethaathike, Bhaye,
Dukha davagni santhaptha chethasaam, dukha bhaginaam,., 3

Sri Mahadeva Uvacha:

Srunu devi pravakshyami, lokaanaam hitha kamyaya,
Vibheeshanaaya Ramena premena datham cha yath puraa., 4

Kavacham kapi nadhasya, Vayuputhrasya dheematha,
Guhyam thathe pravakshyami Visesha chrunu Sundari., 5

Udhyadhithya sankasa mudhara bhuja vikramam,
Kandarpa koti lavanyam, Sarva Vidhya visaradham., 6

Sri Rama hrudayanandam bhktha kalpa maheeruham,
Abhayam varadam dhorbhyaam kalaye maruthathmajam,., 7

Hanuman Anjani soonoon Vayuputhro Maha bala,
Rameshta, Phalguna sakha, pingaksho, amitha Vikrama., 8

Udadhikramanaschaiva, seethasoka vinasana,
Lakshmana prana datha cha dasa greevasya darppaha., 9

Yevam dwadasa naamani Kapeendrasya mahathmana,
Swa kale prabodhe cha Yathra kale cha padeth,., 10

Thsya sarva bhayam nasthi, rane cha vijayi bhaveth,
Rajadware gahware cha bhayam nasthi kadachana., 11

Ullangya sindho salilam salilam,
Ya soka vahnim Janakathmajaya,
Aadhaya thenaiva dadaha lankam,
Namami tham pranchalir Anjaneyam., 12

Om Namo Hanumathe sarva sarvagrahan, bhootha, bhavishyath varthamaanan,
sameepasthaan sarva kala dushta budhin Uchadaya Uchadaya, para balan kshobhaya kshobhaya,
mama sarva karyani sadhaya sadhaya.

Om Hram Hreem Hroom Phat ghe ghe Ghe,
Om Shiva sidhim Om Hram Om Hreem Om Hroom,
Om Hraim, Om Hroum Om Hra swaha

Para kruthya yanthra manthra parahankara bhootha pretha pisacha drushti sarva vighna dur jana Cheshta kuvidya Sarvogra bhayani Nivaraya, nivaraya

Banda banda, Lunta lunta, Viluncha viluncha, Kili kili sarvaka yanthrani dushta vacham Om Phat Swaha.

Om asya sri Hanumath Kavacha stotra Maha manthrasya, Sri Ramachandra Rishi,
Sri Hanuman parmathma devatha,Anushtup Chanda, Maruthaathmaja ithi Bheeja Anjanaa Soorithi Sakthi,
Lakshmana prana ithi keelakam, Rama dhoothayethi asthram, Hanuman devatha ithi kavacham,
Pingaksho amitha Vikrama ithi manthra,
Sri Ramachandra preranaya Ramachandra preethyartham Mama Manaasa sakala kaamanaa sidhyartham Jape Viniyoga,

Adha kara nyasa (Hand signs)

Om hram anjanisuthaya angushtabhyam nama
Om hrem Rudhra murthaye tharjaneebhyam nama
Om hroom Rama dhoothaya madhyamabhyam nama
Om hraim Vayu puthraya anamikabhyam nama
Om Hroum Agni garbhaya kanishtikabhyam nama
Om hrah Brahmasthra nivaranaya kara thala kara prushtabhuam nama
Ithi kara nyasa

Adha Hrudhayadhi nyasa (signs on the heart)

Om Hraam Anjani suthaaya hrudhayaya nama
Om Hreem Rudhra moorthaye sirase swaha
Om Hroom Rama dhoothaya Shikaayai vashat
Om Hraim Vayuputhraya kavachaya hoom
Om Hroum Agnigarbhaya nethra thrayaya voushat
Om Hrah Brahmasthra nivaranaya asthraya phat
Ithi hrudhayadhi Shadanga nyasa

Adha Dhyanam (Meditation)

Dhyayeth bala divakara dhyuthinibham devari darppapaham,
Devendra pramukham, prasatha yassam dedepyamanam rucha,
Sugreevadhi samastha vanara yutham suvyaktha Thathwa priyam,
Samraktharuna lochanam pavanajam peethambaralankrudham., 1

Udyathmarthanda koti prakata ruchi yutham, charu veerasanastham,
Mounji yajnopaveethabharana ruchi shikham shobhitham kundalangam,
Bhakthanam ishtadham tham prantha muni janam, veda nadha pramodham,
Dyayeth devam vidheyam plavaga kula pathim, ghoshpathee bhootha vaardheem., 2

Vajrangam Pinga kesadyam, swarna kundala manditham,
Nigudam upa sangamya paraa vaara parakramam., 3

Spatikaabam swarna kanthim dwibhujam cha kruthanjalim,
Kundala dwaya samshobhi mukhambujam Harim Bhaje., 4

Savya hasthe Gadhayuktham Vama hastha kamandalum,
Udhyad dakshinodhor dhandam, Hanumantham vichinthayeth,., 5

Adha Mantha (chants)

Om hanoomathe shobithananaaya yasolankruthaya, Anjani Garbha sambhoothaya,
Rama Lakshmana anadakaya, kapi sainya prakasa parvathoth patanaaya sugreeva
sahya karana parocchaatana kumara Brahmacharya gambheera shabdhodhaya Om hreem Sarva dushta graham nivaranaya swaha.

Om Namo Hanumathe Yehi, Yehi Yehi Sarva Graha bhoothaanaam, Sakini Dakineenaam,
vishama dushtaanaam Sarvesham Aakarshaya Aakarshaya, Mardhaya mardhaya, Chedhaya chedhata,
Maraya maraya, Soshya soshaya, Prajwala prajwala, Bhootha mandala Pisacha mandala nirasanaaya Bhootha jwara,
pretha jwara Chthurthika jwara, Brahma Rakshasa, Pisacha chedhana Kriya, Vishnu jwara,
maheswara jwaraan chindi Chindi, Bhindi Bhindi Akshi soole Sirobhyanthare hyaakshi soole Gulma soole
Pitha soole Brahma Rakshasa kula Prabhala naga kula vinir vishadjadithi.(dvi varam Japthwa)

Om hreem phat ghe ghe swaha (Chant)

Om namo hanumathe pavana puthra vaiswanara mukha papa drushti, shoda drushti, hanumathe Aagnaa phure swaha.

Swagruhe dware pattake thishta thishtethi thathra roga mayam raja kula mayam nasthi thasyocharana mathrena sarve jwara nasyanthi,Om hraam hreem hroom ghe ghe swaha.

Sri Ramachandra Uvacha:

Hanuman Poorvatha pathu,
Pathu dakshine pavanathmaja,
Pradeechyam pathu Rakshasogna,
Soumyam sagara paraga., 1

Udeechyaam oordwaga pathu
Kesari Priya nandana, adasthu
Vishnu bhakthasthu pathu,
Pathu Madhyam thu pavani., 2

Lanka vidhahka pathu sarvapadbhyo nirantharam,
Sugreeva sachiva pathu masthakam vayu nandana., 3

Phaalam pathuMaha veero, broovor madhye nirantharam,
Nethre chayapaharicha pavana plavageswara., 4

Kapale karna mole cha pathu Sri Rama Kinkara,
Nasagram anjani soonu, pathu vakthram hareeswara., 5

Vacham Rudra Priya Pathu jihwam Pingala lochana,
Pathu deva palguneshta schubhukam daithya darpaha., 6

Pathu kandam cha daithyari, skandhou pathu surarchitha,
Bhujou pathu maha theja, Karou cha charanayudha,., 7

Nakhaan nakhayudha pathu kukshou pathu kapeeswara,
Vakshou mudhrapahari cha pathu parswe bhujayudha., 8

Laka vibhanjana pathu prushta dese nirantharam,
Nabhim cha Rama dhoothasya, katim pathwanilathmaja., 9

Guhyam pathu Maha Pragno, lingam pathu Shiva Priya,
Oorum cha jhanuni pathu Lanka prasada bhanjana., 10

Jange pathu Kapi sreshto, gulphou pathu Maha Bala,
Achalodharaka pathu Padou Bhaskara Sannibha., 11

Angnyam amitha sathwadya pathu padangulisthadha,
Sarvangani Maha soora, pathu romani chathmavith., 12

Hanumath kavacham yasthu padeth vidhwan vichakshana,
Sa yeva purusha sreshto bhkthim mukthim cha vindathi., 13

Trikalam Eka kalam va padan masa thryam nara,
Sarvaan ripoon kshanaajjithwa sa puman sriyam apnuyath., 14

Madhya rather jale sthithwa saptha varam padeth yadhi,
Kshaya apasmara kushtadhi thapa thraya nivarana., 15

Aswatha moole arka vare sthithwa patathi ya pumaan,
Achalaam sriyamapnothi Sangrame vijayam thadha., 16

Budhir balam yaso dhairyam nirbhayathwam arogatha,
Sudardyam vak sphurathwam cha Hanumath smaranad bhaveth., 17

Maaranam vairinam sadhya saranam sarva sampadaam,
Sokasya harane daksham vande tham rana dharunam., 18

Likhithwa poojayed yasthu sarvathra vijayee bhaved,
Ya kare dharaye nithyam sapumaan sriyamapnuyath., 19

Sthithwa thu bhandena yasthu japam karayathi dwijai,
That kshanaath mukthi mapnothi nigadathu thadaiva cha., 20

Ya idham prathar uthaya padecha kavacham sada,
Ayur arogya santhanaisthasya, sthavya sthavo bhaveth., 21

Idham poorvam padithwa thu ramasya kavacham Thatha,
Padaneeyam narai bhakthya naikameva padeth kadhaa., 22

Hanumath Kavacham Chathra Sri Rama Kavacham vinaa,
Ye padanthi narschathra padanam thath vrudha bhaveth., 23

Thasmad sarvai padaneeyam Sarvadha kavacha dwayam,
Ramasya, vayu puthrasya sadbhakthaischa viseshatha., 24

Ithi Sri Rama kruthai yeka mukha hanumath kavacham sampatham