Pages

Yantrodharaka Hanumath stotram In English

Yantrodharaka Hanumath stotram In English
Yantrodharaka Hanumath stotram In English
Yantrodharaka Hanumath stotram English Lyrics (Text) 
Yantrodharaka Hanumath stotram English Script

Namami dhootham, ramasya sukhadam, suradrumam,
Peena vrutha maha bahum, sarva shatru nivaranam., 1

Nanarathna samayuktha kundaladhi virajitham,
Sarvada abheeshta datharam, satham vai drudamahave., 2

Vaasinam chakra theerthasya, dakshniastha girou sada,
Thungaboditha rangasya, vathena parishobithe., 3

Nana desa gathai sadhbhi, sevyamanam nrupothamai,
Dhoopa dheepadhi naivedhyai, pancha khadyaischa shakthitha., 4

Bhajami hanumantham hema kanthi sama prabham,
Vyasa theertha yatheendrena poojitham cha vidhanatha., 5

Trivaram ya paden nithyam, bhkthya dwijothama,
Vanchitham labhathe abeeshtam, shanmasabhyanthare kalu., 6

Puthrarthi labhathe puthram, yasorthi labhathe yasa,
Vidhyarthi labhathe vidhyam, dhanarthi labhathe dhanam., 7

Sarvadha maasthu sandeho, hari sakshi jagatpati,
Ya karoth yathra sandeham, sa yathi narakam dhruvam., 8