Pages

Hanumath Stotram

Hanumath Stotram
Hanumath Stotram
Hanumath Stotram English Lyrics (Text) 
Hanumath Stotram English Script

Hanumath Stotram is a prayer to God Hanuman. You can get the lyrics of Hanumath Stotram here. The characteristics and Significance of Lord Hanuman in Ramayana are explained in this stotram.

Akshadhi rakshasa haram, Dasa kanda darpa,
Nirmoolanam, Raghuvarangri saroja bhaktham,
Seetha vishahya Ghana dukha nivarakam tham,
Vayo sutha, galitha bhanu maham namami., 1

Maama pasya pasya dayaya nija drushti pathair,
Maam raksha raksha paritho ripu dukha punjaan,
Vasyam kuru trijagatham vasudadhi paanaam,
May dehi dehi mahatheem vasudhaam sriyam cha., 2

Aapadbhyo raksha sarvathra, aanjaneya namosthuthe,
Bandhanam cchedhaya muktha kapi varya, namosthuthe., 3

May dehi sampadho nithyam trilochana, namosthuthe,
Dushta rogaan hana hana Rama dhootha namosthuthe., 4

Uchataya ripoon sarvaan, mohanam kuru bhoobhujaam,
Vidweshino maaraya thwam trinethrathmaka sarvada., 5

Sanjeeva parvathoddhara, mama dukhaan nivaraya,
Ghoraan upadhravan nasaya, Aksha suranthaka., 6

Markatesa mahothsaha, Sarva soka vinasaka,
Sathroon samhara maam raksha, sriyam dathwacha maam hara., 7

Evam sthuthwa hanumantham, nara sradha samanwitha,
Puthra pouthradhi sahitha, sarvaan kamaan vapunuyath., 8