Pages

Hanumath Chamathkara Stuthi In English

Hanumath Chamathkara Sthuthi English Lyrics (Text) 
Hanumath Chamathkara Sthuthi English Script

Hanumath Chamathkara Stuthi In English
Hanumath Chamathkara Stuthi In English
Hanumath Chamathkara Sthuthi is a powerful sloka praising Hanuman. Reciting this sloka is extremely beneficial before proceeding to exam, interview, for success in litigations, overcoming negative energies etc. Most of the stanzas address every type of negative force, dhur devata, jealousy, black magic, tantra and every possible malady. This sloka is a powerful kavacha for all types of negative and inimical forces that we encounter. Reciting this sloka on Tuesday, Thursday and Saturday is extremely beneficial. 

1. Om namo bhagawathe Rudra avathara roopaya, Vayu suthaya , Anjani Garbha sambhoothaya , Akhanda Brahmacharya Vrutha palana Thathparayav, Dawali krutha jagad trithayaya , jwalad agni Surya koti sama prabhaya , Prakata parakramaya .aakrantha dig mandalaya yaso vithanaya,Yaso alankruthya, Shobhithananaya, Maha samarthyaya, Maha theja punja virajamanaya, Sri Rama bhakthi thathparaya, Sri Rama Lakshamana Ananda karanaya, Kavi sainya praakaaraya , Sugrreva sakhya karanaya, Sugreeva sahayya karanaya, Brahmasthra brahma Shakthi grasanaya , Lakshmana Shakthi bedha nivaranaya, SAlya visalyoushadhi samanayanaya, Balodhitha bhanu mandala grasanaya, Aksha kumaraya chandanaya, , vana rakshaakara samooha vibhanjanaya , Drona parvathothpatanaya , Swami vachana sampatharjuna , SAmuyuga samgramaya , Gambheera sabhodhadhayaya, DAkshinesa – marthandaya , meru parvatha peetikarchanaya , Davanala kalagni rudhraya, Samudhra langanaya , Sita aaswasanaya, Sita rakshakaya , Rakshasi sangha vidharanaaya, Asoka vana vidharanaya, Lanka puri dahamaya, Dasa greva shira krunthakaya, Kumbha karnadhi vadha karanaya, Bali nirvahana karanaya , Megha nadha homa vidhwamsanaya , Indra jit vada karanaya , Sarva shasthra paramgathaya , Sarva graha vinasakaya , SArva jwara haraya, Sarva bhaya nivaranaya, Sarva kashta nivaranaya, SArva aapathi nivaranaya, Sarva dushathdhi nibarhanaya , Sarva shathru chedhanaya, Bhootha pretha pisacha, dakini sakini dwamsakaya, sarva karya sadhakaya, Prani mathra rakshakaya, Rama dhoothaya swaha.

2. Om namo hanumathe , rudhravatharaya , viswa roopaya , amitha vikramaya, prakata parakramaya, maha balaya, soorya koti sama prabhaya, Rama dhoothaya swaha. 

3.Om namo hanumathe , rudhravatharaya , Rama sevakaya, Rama bhakthi thathparaya, Rama hrudhayaya, Lakshmana Shakthi bedha nivaranaya, Lakshmana rakshakaya , Dushta nibarhanaya , Rama Dhoothaya swaha.

4. Om namo hanumathe , rudhravatharaya , Sarva shathru samharanaya, sarva roga haraya, sarva vaseekaranya, Rama dhoothya swaha.

5.Om namo hanumathe , rudhravatharaya , aadhyathmikadhi bouthika thapa thraya nivaranata, Rama dhoothya swaha.

6.Om namo hanumathe , rudhravatharaya , deva dhanava rishi varadaya. Rama dhoothya swaha.

7.Om namo hanumathe , rudhravatharaya , BHaktha jana mana kalpana kalpa dhrumaya, dushta manoratha prabanjana prana priyays, maha bala parakramaya, maha vipathi nivaranaya, puthra pouthradhana dhanyadhi vividha sampath pradhaya , Rama dhoothya swaha.

8.Om namo hanumathe , rudhravatharaya , vajra dehaya , vajra nakhaya, vajra mukhaya, vajra romne, Vajra danthaya, vajra karaya, vajra bhakthaya, Rama dhoothya swaha.

9.Om namo hanumathe , rudhravatharaya , para yanthra thanthra thrataka nasakaya , sarva jwara chedakaya , sarva vyadhi nikrunthakaya , sarva bhaya prasamanaya , sarva dushta mukha sthambanaya , sarva karya sidhi pradhaya, Rama dhoothya swaha.

10. Om namo hanumathe , rudhravatharaya ,, deva dhanava yaksha Rakshasa bhootha , prettha pisacha , dakini, sakini , dusha graha bandhanaya, Rama dhoothya swaha.

11. Om namo hanumathe , rudhravatharaya ,,pancha vadanaya , poorva mukhe sakala shathru samharakaya, Rama dhoothya swaha.

12. Om namo hanumathe , rudhravatharaya , pancha vadanaya , dakshina mukhe karala vadanaya naarasimhaya , sakala bhootha pretha damanaya, Rama dhoothya swaha.

13. Om namo hanumathe , rudhravatharaya , pancha vadanaya ,, paschima mukhe , Garudaya , sakala visha nivaranaya , Rama dhoothya swaha.

14.Om namo hanumathe , rudhravatharaya , pancha vadanaya , uthara mukhe aadi varahaya , sakala sampath karaya, Rama dhoothya swaha.

15.Om namo hanumathe , rudhravatharaya , pancha vadanaya ,, oordhwa mukhe haya greevaya , sakala jana vaseekaranaya , Rama dhoothya swaha.

16. Om namo hanumathe , rudhravatharaya , sarva grahana , bhootha bhavishya , varthamaanan , sameepa sthana sarva kala drushta , budhin uchadyouchadaya , para balani , kshobhaya kshobhaya , mama sarva karyani sadhaya sadhaya swaha.

17. Om namo hanumathe , rudhravatharaya , para krutha yanthra , manthra parahamkara , bhootha pretha pisacha para drushti sarva vighna tharjana chetaka vidhya sarva graha bhayam nivaraya nivaraya swaha.

18. Om namo hanumathe , rudhravatharaya ,dakini, sakini brahma rakshasa kula pisachoru bhayam nivaraya nivaraya swaha.

19. Om namo hanumathe , rudhravatharaya , Bhootha jwara , pretha jwara , charthurthika jwara, vishnu jwara mahesa jwara , nivaraya, nivaraya, swaha.

20. Om namo hanumathe , rudhravatharaya , Akshi shoola , paksha shoola , sirobhyanthara shoola pitha shoola Brahma rakshasa shoola kula vhedanam,,nivaraya nivaraya swaha.