Pages

Apaduddharaka Hanumath stotram In English

Apaduddharaka Hanumath stotram In English
Apaduddharaka Hanumath stotram In English
Apaduddharaka Hanumath stotram English Lyrics (Text) 
Apad uddharaka Hanumath stotram English Script

Apaduddharaka Hanumath Stotram is a remarkable and rare prayer written by King Vibheeshana requesting Lord Hanuman to save one from dangers. By recitation of this prayer you can come out of all dangers.

Apad akhila lokarthi harine, hanumathe,
Akasmad aagathothpada nasaya, namosthuthe., 1

Sita viyuktha Sri Rama soka dukjha bhayapaha,
Thapa thrithya samharin anjaneya, namosthuthe., 2

Adhi vyadhi mahamari graham peedapa harine,
Pranapa harthe daithyanam, anjaneya namosthuthe., 3

Samsara sagara vartha karthavya brantha chethasaam,
Saranagatha marthyaanaam, saranyaya namosthuthe., 4

Raja dwari, bila dwari pravesa, bhootha sankule,
Gaja simha maha vyagra chora bheeshana kanane,., 5

Saranaya saranyaya vathathmaja, namosthuthe,
Nama plavanga sainyanaam prana bhoothathmane nama., 6

Rameshtam karunapoornam Hanumantham bhayapaham,
Sathru nasa haram bheemam Sarvabheeshta phala pradham., 7


Pradoshe va prabathe va ye smareth anjana sutham,
Artha sidhim yasa sidhim Prapnuvanthi na samsaya., 8

Karagrahe prayane cha samgrame desa viplave,
Ye smaranthi Hanumantham thesham naashthi vipad thada., 9

Vajra dehaya kalagni rudhraya, amitha thejase,
Brahmasthra sthambanayasmai nama sri Rudra murthaye., 10

Japthwa stotramidham manthram prathivaram paden nara,
Rajasthane, sthabhasthane pratha vadhe, japed Druvam,
Vibheeshana krutham stotram ya padeth prayatho nara,
Sarva apadbhyo vimuchetha nathra karya vicharana,., 11

Markatesa, mahothsaha, sarva soka vinasaka,
Shathrun samhara maam raksha sreeyam cha adha pradehi may., 12