Pages

Anjaneya Stotram In English

Anjaneya Stotram In English
Anjaneya Stotram In English
Anjaneya Stotram English Lyrics (Text) 
Anjaneya Stotram English Script

Anjaneya, a devotee of Lord Rama. He is the son of Kesari and Anjana and is commonly known as the son of Vayu (The wind god). Anjaneya Stotram is a popular prayer dedicated to Lord Hunuman. It has popular slokas like Anjana Nandanam and Manojavam marutha tulya. Here is the English lyrics of Anjaneya stotram.

Anjana nandanam Veeram janaki soka nasanam,
Kapeesa Maksha hantharam, Vande lanka bhayangaram.  1

Mano javam , maruda thulya vegam,
Jithendriyam buddhi matham varishtam,
Vatha atmajam vanara yudha mukhyam,
Sree rama dootham sirasa namami.                  2

Anjaneya madhi patalananam,
Kanchanadri kamaneeya vigraham,
Parijatha tharu moola vasinam,
Bhavayami bhava mana nandanam,. 3

Yatra yatra Raghu nada keerthanam,
Thathra thathra krudha masthakanjalim,
Bhashpa vari pari poorna lochanam,
Maruthim namatha Rakshasanthakam. 4

Phala sruthi

Budhir balam yaso dhairyam nirbhayathwam arokadha,
Ajadyam vak paduthwancha hanumath smaranath bhaveth.