Pages

Anjaneya Dandakam in Gujarati

Anjaneya Dandakam in Gujarati
Anjaneya Dandakam in Gujarati
Anjaneya Dandakam Gujarati Lyrics (Text) 
Anjaneya Dandakam Gujarati Script, Hanuman Dandakam

શ્રી આંજનેયં પ્રસન્નાંજનેયં
પ્રભાદિવ્યકાયં પ્રકીર્તિ પ્રદાયં
ભજે વાયુપુત્રં ભજે વાલગાત્રં ભજેહં પવિત્રં
ભજે સૂર્યમિત્રં ભજે રુદ્રરૂપં
ભજે બ્રહ્મતેજં બટંચુન પ્રભાતંબુ
સાયંત્રમુન નીનામસંકીર્તનલ જેસિ
ની રૂપુ વર્ણિંચિ નીમીદ ને દંડકં બોક્કટિન જેય
ની મૂર્તિગાવિંચિ નીસુંદરં બેંચિ ની દાસદાસુંડવૈ
રામભક્તુંડનૈ નિન્નુ નેગોલ્ચેદન
ની કટાક્ષંબુનન જૂચિતે વેડુકલ ચેસિતે
ના મોરાલિંચિતે નન્નુ રક્ષિંચિતે
અંજનાદેવિ ગર્ભાન્વયા દેવ
નિન્નેંચ નેનેંતવાડન
દયાશાલિવૈ જૂચિયુન દાતવૈ બ્રોચિયુન
દગ્ગરન નિલ્ચિયુન દોલ્લિ સુગ્રીવુકુન-મંત્રિવૈ
સ્વામિ કાર્યાર્થમૈ યેગિ
શ્રીરામ સૌમિત્રુલં જૂચિ વારિન્વિચારિંચિ
સર્વેશુ બૂજિંચિ યબ્ભાનુજું બંટુ ગાવિંચિ
વાલિનિન જંપિંચિ કાકુત્થ્સ તિલકુન કૃપાદૃષ્ટિ વીક્ષિંચિ
કિષ્કિંધકેતેંચિ શ્રીરામ કાર્યાર્થમૈ લંક કેતેંચિયુન
લંકિણિન જંપિયુન લંકનુન ગાલ્ચિયુન
યભ્ભૂમિજં જૂચિ યાનંદમુપ્પોંગિ યાયુંગરંબિચ્ચિ
યારત્નમુન દેચ્ચિ શ્રીરામુનકુન્નિચ્ચિ સંતોષમુન્‌જેસિ
સુગ્રીવુનિન યંગદુન જાંબવંતુ ન્નલુન્નીલુલન ગૂડિ
યાસેતુવુન દાટિ વાનરુલ્‍મૂકલૈ પેન્મૂકલૈ
યાદૈત્યુલન દ્રુંચગા રાવણુંડંત કાલાગ્નિ રુદ્રુંડુગા વચ્ચિ
બ્રહ્માંડમૈનટ્ટિ યા શક્તિનિન્‍વૈચિ યાલક્ષણુન મૂર્છનોંદિંપગાનપ્પુડે નીવુ
સંજીવિનિન્‍દેચ્ચિ સૌમિત્રિકિન્નિચ્ચિ પ્રાણંબુ રક્ષિંપગા
કુંભકર્ણાદુલ ન્વીરુલં બોર શ્રીરામ બાણાગ્નિ
વારંદરિન રાવણુન જંપગા નંત લોકંબુ લાનંદમૈ યુંડ
નવ્વેળનુ ન્વિભીષુણુન વેડુકન દોડુકન વચ્ચિ પટ્ટાભિષેકંબુ ચેયિંચિ,
સીતામહાદેવિનિન દેચ્ચિ શ્રીરામુકુન્નિચ્ચિ,
યંતન્નયોધ્યાપુરિન્‍જોચ્ચિ પટ્ટાભિષેકંબુ સંરંભમૈયુન્ન
નીકન્ન નાકેવ્વરુન ગૂર્મિ લેરંચુ મન્નિંચિ શ્રીરામભક્ત પ્રશસ્તંબુગા
નિન્નુ સેવિંચિ ની કીર્તનલ ચેસિનન પાપમુલ્‍લ્બાયુને ભયમુલુન
દીરુને ભાગ્યમુલ ગલ્ગુને સામ્રાજ્યમુલ ગલ્ગુ સંપત્તુલુન કલ્ગુનો
વાનરાકાર યોભક્ત મંદાર યોપુણ્ય સંચાર યોધીર યોવીર
નીવે સમસ્તંબુગા નોપ્પિ યાતારક બ્રહ્મ મંત્રંબુ પઠિયિંચુચુન સ્થિરમ્મુગન
વજ્રદેહંબુનુન દાલ્ચિ શ્રીરામ શ્રીરામયંચુન મનઃપૂતમૈન એપ્પુડુન તપ્પકન
તલતુના જિહ્વયંદુંડિ ની દીર્ઘદેહમ્મુ ત્રૈલોક્ય સંચારિવૈ રામ
નામાંકિતધ્યાનિવૈ બ્રહ્મતેજંબુનન રૌદ્રનીજ્વાલ
કલ્લોલ હાવીર હનુમંત ઓંકાર શબ્દંબુલન ભૂત પ્રેતંબુલન બેન
પિશાચંબુલન શાકિની ઢાકિનીત્યાદુલન ગાલિદય્યંબુલન
નીદુ વાલંબુનન જુટ્ટિ નેલંબડં ગોટ્ટિ નીમુષ્ટિ ઘાતંબુલન
બાહુદંડંબુલન રોમખંડંબુલન દ્રુંચિ કાલાગ્નિ
રુદ્રુંડવૈ નીવુ બ્રહ્મપ્રભાભાસિતંબૈન નીદિવ્ય તેજંબુનુન જૂચિ
રારોરિ નામુદ્દુ નરસિંહ યન્‍ચુન દયાદૃષ્ટિ
વીક્ષિંચિ નન્નેલુ નાસ્વામિયો યાંજનેયા
નમસ્તે સદા બ્રહ્મચારી
નમસ્તે નમોવાયુપુત્રા નમસ્તે નમઃ

Anjaneya Dandakam Gujarati Downloads