Pages

Anjaneya Bhujanga Stotram PDF Download Free

 You can download Anjaneya Bhujanga Stotram pdfs here.
Anjaneya Bhujanga Stotram PDF Download Free
Anjaneya Bhujanga Stotram PDF 

Anjaneya Bhujanga Stotram PDF in Telugu

Eka Mukha Hanumath Kavacham PDF Download Free

Eka Mukha Hanumath Kavacham PDF Download Free
Eka Mukha Hanumath Kavacham PDF 
 You can download Eka Mukha Hanumath Kavacham  pdfs here.

Eka Mukha Hanumath Kavacham pdf in English

Hanuman Namaskar PDF Download Free

 You can download Hanuman Namaskara pdfs here.
Hanuman-Namaskar PDF Download Free
Hanuman-Namaskar PDF 

Hanuman Namaskar PDF in Telugu

Veera Hanuman Kavacham PDF Download Free

Veera Hanuman Kavacham PDF Download Free
Veera Hanuman Kavacham PDF Download Free
 You can download Veera Hanuman Kavacham pdfs here.

Veera Hanuman Kavacham PDF in English

Hanuman Stotram PDF Download Free

 You can download Hanuman Stotram pdfs here.
Hanuman Stotram PDF Download Free
Hanuman Stotram PDF Download Free

Hanuman Stotram PDF in English

Hanuman Stotram PDF in Telugu


Nine Important Slokas from Sundara Kanda PDF Download Free


Nine Important Slokas from Sundara Kanda PDF
Nine Important Slokas from Sundara Kanda PDF
 You can download Nine Important Slokas from Sundara Kanda  pdfs here.

Nine Important Slokas from Sundara Kanda PDF in Telugu

Saptha Mukha Hanumath Kavacham PDF Download Free


Saptha Mukha Hanumath Kavacham PDF
Saptha Mukha Hanumath Kavacham PDF
 You can download Saptha Mukha Hanumath Kavacham  pdfs here.

Saptha Mukha Hanumath Kavacham PDF in English

Pancha Mukha Hanumath Kavacham PDF Download Free

Pancha Mukha Hanumath Kavacham PDF
Pancha Mukha Hanumath Kavacham PDF
 You can download Pancha Mukha Hanumath Kavacham  pdfs here.

Pancha Mukha Hanumath Kavacham PDF in English


Hanumath Chamathkara Stuthi PDF Download Free

 You can download Hanumath Chamathkara Stuthi pdfs here.

Hanumath Chamathkara Stuthi PDF
Hanumath Chamathkara Stuthi PDF
Hanumath Chamathkara Stuthi PDF in English

Hanumath Chamathkara Stuthi PDF in Tamil

Hanuman Mangalashtakam PDF Download Free

Hanuman Mangalashtakam PDF
Hanuman Mangalashtakam PDF
 You can download  Hanuman Mangalashtakam  pdfs here.
Hanuman Mangalashtakam PDF in English

Hanuman Mangalashtakam PDF in Telugu

Hanuman Jayanthi Pooja Vidhanam PDF Download Free

Hanuman Jayanthi Pooja Vidhanam PDF
Hanuman Jayanthi Pooja Vidhanam PDF
You can download Hanuman Jayanthi Pooja Vidhanam pdfs here.

Hanuman Jayanthi Pooja Vidhanam PDF Telugu

Hanuman Jayanti Pooja Process PDF in English

Ekadasa Mukha Hanumath Kavacham PDF Download Free

Ekadasa Mukha Hanumath Kavacham PDF
Ekadasa Mukha Hanumath Kavacham PDF
 You can download Ekadasa Mukha Hanumath Kavacham pdfs here.

Ekadasa Mukha Hanumath Kavacham PDF in Telugu

Ekadasa Mukha Hanumath Kavacham PDF in English

Ekadasa Mukha Hanumath Kavacham PDF in English Translation

Hanuman-Dwadashanama PDF Download Free

Hanuman-Dwadashanama
Hanuman-Dwadashanama
 You can download Hanuman-Dwadashanama pdfs here.

Hanuman Dwadashanama PDF In Telugu

Hanuman Dwadasanama PDF In English

Yantrodharaka Hanumath stotram PDF Download Free

Hanuman Jayanti Celebrations

Hanuman Jayanti Celebrations
Hanuman Jayanti Celebrations
hanuman jayanti celebrated in a grand manner all over india.

Hanuman Jayanti

Hanuman Jayanti
Hanuman Jayanti
Hnauman jayanti is celebrated in a grand manner

Hanuman Vrat date 2012

Hanuman Vrat
Hanuman Vrat
Hunuman Vrat is observed on Margashira Krishna Trayodashi, In 2012 it falls on December 25.

Hanuman Vrat is a very popular fast, and is dedicated to Hanuman, who rendered his great services to Lord Rama. On this day strict fast is kept, and Hanumanji is worshipped with sweets and fruits. The story of Hanuman Vrat should be heard and Hanuman Chalisa is recited.

Ekadasa Mukha Hanumath Kavacham in English

Ekadasa Mukha Hanumath Kavacham in English
Ekadasa Mukha Hanumath Kavacham in English
Ekadasa Mukha Hanumath Kavacham in English Lyrics (Text)
Ekadasa Mukha Hanumath Kavacham English Script

Ekadasha Mukha Hanumath Kavacham

This Kavacham was tahught by Sage Agasthya to his wife Lopamudhra. In Sudawapuri (Porebandar) Gujarat, there is an Ekadashi Hanuman temple inside the Shri Panchmukhi Mahadev temple.

Lopamudhra Uvacha:


Kumbhodbhava, daya sindho, srutham hanumath param,
Yanthra manthradhikam sarvam thwan mukhodheeritham maya., 1

Dayam kuru mayi prana nadha vedithumuthsahe,
Kavacham vayu puthrasya, Ekadasa mukhathmana., 2

Ithyevam vachanam sruthwa priyaayaa prasrayanwitham,
Vakthum prachakrame thathra lopamudhram prathi Prabhu., 3

Agasthya Uvacha:
Namaskruthwa Rama Dhootham Hanumantham Mahamathim,
Brahma proktham thu Kavacham Sruni Sundari Sadharam., 4

Sanandanaya sumaha chathuranana bhashitham,
Kavacham kaamadham divyam raksha kula nibharhanam., 5

Sarva sampath pradham punyam marthyanam madhura sware,
Asya Sri kavachasya ekadasa vakthrasya Dheematha., 6

Hanumath Sthuthi manthrasya Sanandana rishi smrutha,
Prasannathma, Hanumamscha devatha parikeerthitha., 7

Chando anushtup samakhyatham bheejam vayu suthasthadha,
Mukhya prana sakthirithi viniyoga prakeerthitha., 8

Sarva kamartha sidhyartham japa eva mudheerayeth,
Om sphm Bheeja, shakhi druk pathu siro may Pavanathmaja., 9

Kroum Bheejathma nayanayo pathu maam vanarathmaja,
Ksham Bheeja roopa Karnou may Sita soka vinasana., 10

Gloum Bheeja vachyo nasaam may Lakshmana prana dhayaka,
Vam Bheejarthascha Kandam may pathu Chakshaya karaka., 11

Raam Bheeja vachyo Hrudayam pathu may kapi nayaka.
Vam Bheeja keerthitha pathu Bahu may cha anjani sutha., 12

Hreem Bheejo Rakshasendriyasya darpaha pathu cho udaram,
Hasoum Bheeja mayo Madhyam pathu Lanka bhayankaram., 13

Om hreem Bheeja dhara pathu guhyam Devendra vanditha,
Ram Bheejathma sada pathu cha ooru may vaardhi langana., 14

Sugreeva sachiva pathu Januni may Manojava,
Padou pada thale pathu dronachala dharo hari,
Aapada masthaka, pathu rama dhootho maha bala., 15

Poorva vanara vakthro maam aghneyyam Kshatriyantha kruth,
Dakshine Narasimhasthu Nairythyam gana nayaka., 16

Varunya disi Mamavyath Khaga vakthro hareeswara,
Vayavyam Bhairavamukha Koubheryam pathu maam sada., 17

Kotyasya pathu Maam nithyam Isanyam rudhra roopa druth,
Oordhwam hayanan pathu Guhyadha sumukhasthadha., 18

Ramasya pathu sarvathra Soumya roopo Maha Bhuja,
Ithyevam Rama dhoothasya kavacham yath padeth sada., 19

Ekadasa mukhasyedath gopyam they keerthidham maya,
Rakshognam Kamadham soumyam sarva sampth vidhhayakam., 20

Puthradham Dhanadham chogra shathru sangha vimardhanam,
Swargapavargadham divyam Chinthithartha pradha shubham., 21

Yethath kavacham ajnathwa manthra sidhir na jayathe,
Chathwarimsath sahasthrani padech dhathmako nara., 22


Eka varam paden nithyam kavacham sidhitham puman,
Dwivaram vaa trivaaram vaa padannauyushya mapanuyath., 23

Kramad ekadasa deva mavarthhana japath sudhee,
Varshanthe darshanam Sakshath labahathe nathra samsaya., 24

Yam yam chinthayathe chartham tham tham prapnothi poorusha,
Brahmodheeridhadhi thavagre kaditham mahath., 25

Ithyevamukthwa vacanam Maharshi
Sthushneem Babhevendu mukheem nireekshya,
Samhrushta chithapi thadha thaddeya,
Padhou namamadhi mudha swabharthu., 26

Adha Manthra (chant)

Om sphem kroum Kshaoum Gloum vam raam vaa, Hroum Hreem ram sphem krom Kshoum Gloum Ksheem Kshoum dhum ham hloum hreem ram

Ithi Agasthya sara samhithayam ekadasa mukha hanumath kavacham sampoornam

Ekadasa Mukha Hanumath Kavacham in Telugu

Ekadasa Mukha Hanumath Kavacham in Telugu Lyrics (Text)
Ekadasa Mukha Hanumath Kavacham Telugu Script

Ekadasa Mukha Hanumath Kavacham in Telugu
Ekadasa Mukha Hanumath
Kavacham in Telugu
Ekadasha Mukha Hanumath Kavacham

ఏకాదశముఖహనుమత్కవచమ్

శ్రీగణేశాయ నమః |

లోపాముద్రా ఉవాచ |
కుమ్భోద్భవ దయాసిన్ధో శ్రుతం హనుమతః పరమ్ |
యన్త్రమన్త్రాదికం సర్వం త్వన్ముఖోదీరితం మయా || ౧||

దయాం కురు మయి ప్రాణనాథ వేదితుముత్సహే |
కవచం వాయుపుత్రస్య ఏకాదశముఖాత్మనః || ౨||

ఇత్యేవం వచనం శ్రుత్వా ప్రియాయాః ప్రశ్రయాన్వితమ్ |
వక్తుం ప్రచక్రమే తత్ర లోపాముద్రాం ప్రతి ప్రభుః || ౩||

అగస్త్య ఉవాచ |
నమస్కృత్వా రామదూతాం హనుమన్తం మహామతిమ్ |
బ్రహ్మప్రోక్తం తు కవచం శ్రృణు సున్దరి సాదరమ్ || ౪||

సనన్దనాయ సుమహచ్చతురాననభాషితమ్ |
కవచం కామదం దివ్యం రక్షఃకులనిబర్హణమ్ || ౫||

సర్వసమ్పత్ప్రదం పుణ్యం మర్త్యానాం మధురస్వరే |
ఓం అస్య శ్రీకవచస్యైకాదశవక్త్రస్య ధీమతః || ౬||

హనుమత్స్తుతిమన్త్రస్య సనన్దన ఋషిః స్మృతః |
ప్రసన్నాత్మా హనూమాంశ్చ దేవతా పరికీర్తితా || ౭||

ఛన్దోఽనుష్టుప్ సమాఖ్యాతం బీజం వాయుసుతస్తథా |
ముఖ్యః ప్రాణః శక్తిరితి వినియోగః ప్రకీర్తితః || ౮||

సర్వకామార్థసిద్ధయర్థం జప ఏవముదీరయేత్ |
ఓం స్ఫ్రేంబీజం శక్తిధృక్ పాతు శిరో మే పవనాత్మజః || ౯||

క్రౌంబీజాత్మా నయనయోః పాతు మాం వానరేశ్వరః |
క్షంబీజరూపః కర్ణౌ మే సీతాశోకవినాశనః || ౧౦||

గ్లౌంబీజవాచ్యో నాసాం మే లక్ష్మణప్రాణదాయకః |
వంబీజార్థశ్చ కణ్ఠం మే పాతు చాక్షయకారకః || ౧౧||

ఐంబీజవాచ్యో హృదయం పాతు మే కపినాయకః |
వంబీజకీర్తితః పాతు బాహూ మే చాఞ్జనీసుతః || ౧౨||

హ్రాంబీజో రాక్షసేన్ద్రస్య దర్పహా పాతు చోదరమ్ |
హ్రసౌంబీజమయో మధ్యం పాతు లఙ్కావిదాహకః || ౧౩||

హ్రీంబీజధరః పాతు గుహ్యం దేవేన్ద్రవన్దితః |
రంబీజాత్మా సదా పాతు చోరూ వార్ధిలంఘనః || ౧౪||

సుగ్రీవసచివః పాతు జానునీ మే మనోజవః |
పాదౌ పాదతలే పాతు ద్రోణాచలధరో హరిః || ౧౫||

ఆపాదమస్తకం పాతు రామదూతో మహాబలః |
పూర్వే వానరవక్త్రో మామాగ్నేయ్యాం క్షత్రియాన్తకృత్ || ౧౬||
దక్షిణే నారసింహస్తు నైఋర్త్యాం గణనాయకః |
వారుణ్యాం దిశి మామవ్యాత్ఖగవక్త్రో హరీశ్వరః || ౧౭||

వాయవ్యాం భైరవముఖః కౌబేర్యాం పాతు మాం సదా |
క్రోడాస్యః పాతు మాం నిత్యమైశాన్యం రుద్రరూపధృక్ || ౧౮||

ఊర్ధ్వం హయాననః పాతు గుహ్యాధః సుముఖస్తథా |
రామాస్యః పాతు సర్వత్ర సౌమ్యరూపో మహాభుజః || ౧౯||

ఇత్యేవం రామదూతస్య కవచం యః పఠేత్సదా |
ఏకాదశముఖస్యైతద్గోప్యం వై కీర్తితం మయా || ౨౦||

రక్షోఘ్నం కామదం సౌమ్యం సర్వసమ్పద్విధాయకమ్ |
పుత్రదం ధనదం చోగ్రశత్రుసంఘవిమర్దనమ్ || ౨౧||

స్వర్గాపవర్గదం దివ్యం చిన్తితార్థప్రదం శుభమ్ |
ఏతత్కవచమజ్ఞాత్వా మన్త్రసిద్ధిర్న జాయతే || ౨౨||

చత్వారింశత్సహస్రాణి పఠేచ్ఛుద్ధాత్మకో నరః |
ఏకవారం పఠేన్నిత్యం కవచం సిద్ధిదం పుమాన్ || ౨౩||

ద్వివారం వా త్రివారం వా పఠన్నాయుష్యమాప్నుయాత్ |
క్రమాదేకాదశాదేవమావర్తనజపాత్సుధీః || ౨౪||

వర్షాన్తే దర్శనం సాక్షాల్లభతే నాత్ర సంశయః |
యం యం చిన్తయతే చార్థం తం తం ప్రాప్నోతి పూరుషః || ౨౫||

బ్రహ్మోదీరితమేతద్ధి తవాగ్రే కథితం మహత్ || ౨౬||

ఇత్యేవముక్త్వా వచనం మహర్షిస్తూష్ణీం బభూవేన్దుముఖీం నిరీక్ష్య |
సంహృష్టచిత్తాపి తదా తదీయపాదా ననామాతిముదా స్వభర్తుః || ౨౭||

|| ఇత్యగస్త్యసారసంహితాయామేకాదశముఖహనుమత్కవచం సమ్పూర్ణమ్ ||

Ekadasa Mukha Hanumath Kavacham Meaning

Ekadasa Mukha Hanumath Kavacham Meaning
Ekadasa Mukha Hanumath Kavacham Meaning
Ekadasa Mukha Hanumath Kavacham English Translation

Ekadasha Mukha Hanumath Kavacham
 
This Kavacham was tahught by Sage Agasthya to his wife Lopamudhra. In Sudawapuri (Porebandar) Gujarat, there is an Ekadashi Hanuman temple inside the Shri Panchmukhi Mahadev temple. Here Hanuman has two charan (feet), twenty-two hands and arms and eleven faces. These faces are

    Kapi Mukh: monkey face
    Bhairav Mukh: Bhairav face
    Agni Mukh: fire face
    Hayagreev Mukh: horse face
    Varaah Mukh: boar face
    Naag Mukh: snake face
    Rudra Mukh: Rudra face
    Narsing Mukh: Narsimha face
    Gaj Mukh: elephant face
    Saumya Mukh: peaceful face


Lopamudhra Uvacha:

Lopa Mudhra said:

Kumbhodbhava, daya sindho, srutham hanumath param,
Yanthra manthradhikam sarvam thwan mukhodheeritham maya., 1

Oh sage born out of the pot, Oh ocean of mercy,
I have heard all yanthras and manthras pertaining to Hanuman,
From what has been told by you to me.

Dayam kuru mayi prana nadha vedithumuthsahe,
Kavacham vayu puthrasya, Ekadasa mukhathmana., 2

Please show mercy on me, my darling,
And you who are learned, tell with enthusiasm,
The armour of the eleven faced Hanuman.

Ithyevam vachanam sruthwa priyaayaa prasrayanwitham,
Vakthum prachakrame thathra lopamudhram prathi Prabhu., 3

Hearing these words of his sweet heart and becoming happy,
The Lord addressed Lopamudhra and recited continuously without stop.

Agasthya Uvacha:

Agasthya said:


Namaskruthwa Rama Dhootham Hanumantham Mahamathim,
Brahma proktham thu Kavacham Sruni Sundari Sadharam., 4

After saluting Hanuman, the emissary of Rama who is greatly wise,
I am telling you the armour which has been told by Lord Brahma,
And so please hear them from me, oh pretty one, with reverence.

Sanandanaya sumaha chathuranana bhashitham,
Kavacham kaamadham divyam raksha kula nibharhanam., 5

This armour which was told by Lord Brahma To Sanandana,
Is wish fulfilling, holy and protector of the family.

Sarva sampath pradham punyam marthyanam madhura sware,
Asya Sri kavachasya ekadasa vakthrasya Dheematha., 6

Hanumath Sthuthi manthrasya Sanandana rishi smrutha,
Prasannathma, Hanumamscha devatha parikeerthitha., 7

Chando anushtup samakhyatham bheejam vayu suthasthadha,
Mukhya prana sakthirithi viniyoga prakeerthitha., 8

When chanted in the sweet voice by men it leads to all types of wealth,
And for this armour of the very strong one with eleven faces,
Of the prayer of Hanuman, the sage is remembered as Sanandana,
Who is with a pleasant soul, the god addressed is the well sung Hanuman,
The meter is Anushtup, the root is the son of wind God,
And the strength is wind god and the chanting is being started.

Sarva kamartha sidhyartham japa eva mudheerayeth,
Om sphm Bheeja, shakhi druk pathu siro may Pavanathmaja., 9

For the fulfillment of all desires this chant is being done,
Let the root power of Sphem and son of wind god protect my head,

Kroum Bheejathma nayanayo pathu maam vanarathmaja,
Ksham Bheeja roopa Karnou may Sita soka vinasana., 10

Let kroum, the soul of the seed, the son of a monkey protect my eyes,
Let Ksham form of seed, the Lord who put an end to sorrow of Sita protect my ears,

Gloum Bheeja vachyo nasaam may Lakshmana prana dhayaka,
Vam Bheejarthascha Kandam may pathu Chakshaya karaka., 11

Let Gloum the sound of seed, the protector of Lakshmana protect my nose,
Let Vam, the meaning of the seed the doer of limitless plenty protect my neck,

Raam Bheeja vachyo Hrudayam pathu may kapi nayaka.
Vam Bheeja keerthitha pathu Bahu may cha anjani sutha., 12

Let Ram the sound of seed, the lord of the monkeys protect my heart,
Let Vam the singing of the seed, the son of Anjana protect my arms.

Hreem Bheejo Rakshasendriyasya darpaha pathu cho udaram,
Hasoum Bheeja mayo Madhyam pathu Lanka bhayankaram., 13

Let Hreem seed, the one who killed the pride of king of Rakshasa protect my belly,
Ley Hasom the god who pervades the seed, the terror of Lanka protect my middle.

Om hreem Bheeja dhara pathu guhyam Devendra vanditha,
Ram Bheejathma sada pathu cha ooru may vaardhi langana., 14

Let Om Hrem the wearer of seed, the one saluted by Indra protect my private parts,
Let Ram soul of the seed, the one who won over old age protect my thighs.

Sugreeva sachiva pathu Januni may Manojava,
Padou pada thale pathu dronachala dharo hari,
Aapada masthaka, pathu rama dhootho maha bala., 15

Let the minister of Sugrreeva who travels faster than mind protect my knees,
Let the God who lifted the Dronachala protect my feet and its upper part.

Poorva vanara vakthro maam aghneyyam Kshatriyantha kruth,
Dakshine Narasimhasthu Nairythyam gana nayaka., 16

In the east he has monkey face, in the south east the head of Parasurama,
In the south the head of Narasimha, in the south west is Ganapathi.

Varunya disi Mamavyath Khaga vakthro hareeswara,
Vayavyam Bhairavamukha Koubheryam pathu maam sada., 17

In the west is the head of Garuda whose Lord is Vishnu,
In the north west is that of Bhairava and in the North Kubhera protect us always.

Kotyasya pathu Maam nithyam Isanyam rudhra roopa druth,
Oordhwam hayanan pathu Guhyadha sumukhasthadha., 18

Let my all edges be protected by Rudra who is in the north east.
Let the horse head at the top who is pleasant protect my private parts.

Ramasya pathu sarvathra Soumya roopo Maha Bhuja,
Ithyevam Rama dhoothasya kavacham yath padeth sada., 19

Ekadasa mukhasyedath gopyam they keerthidham maya,
Rakshognam Kamadham soumyam sarva sampth vidhhayakam., 20

Puthradham Dhanadham chogra shathru sangha vimardhanam,
Swargapavargadham divyam Chinthithartha pradha shubham., 21

Let Rama the great warrior with a pleasing face protect every where,
And This armour of the messenger of Rama if read always,
Or if this secret armour of the eleven faced one is sung, it protects,
It fulfills desires, it leads to peace, it blesses with all sorts of wealth,
It blesses with sons, It gives monetary wealth, it kills all powerful enemies,
It takes us to heaven and leads to holy thoughts and principles.

Yethath kavacham ajnathwa manthra sidhir na jayathe,
Chathwarimsath sahasthrani padech dhathmako nara., 22

This armour does not lead to realization of Manthra,
Unless it is read forty thousand times by the practioner.

Eka varam paden nithyam kavacham sidhitham puman,
Dwivaram vaa trivaaram vaa padannauyushya mapanuyath., 23

If this is read one week by the devotee with concentration,
Or two weeks or three weeks he would get long life.

Kramad ekadasa deva mavarthhana japath sudhee,
Varshanthe darshanam Sakshath labahathe nathra samsaya., 24

Following rules if this armour of the eleven headed one is repeated,
By the practitioner without doubt, within a year, he would see Him.

Yam yam chinthayathe chartham tham tham prapnothi poorusha,
Brahmodheeridhadhi thavagre kaditham mahath., 25

As and when they think of an objective then they would realize it,
If this as recited by Lord Brahma is practiced within oneself.

Ithyevamukthwa vacanam Maharshi
Sthushneem Babhevendu mukheem nireekshya,
Samhrushta chithapi thadha thaddeya,
Padhou namamadhi mudha swabharthu., 26

Having heard these words from the great sage,
The ever alert lady with a moon like face,
With a mind full of delight bowed and,
Saluted at the feet of her own husband.

Adha Manthra (chant)

Om sphem kroum Kshaoum Gloum vam raam vaa, Hroum Hreem ram sphem krom Kshoum Gloum Ksheem Kshoum dhum ham hloum hreem ram

Ithi Agasthya sara samhithayam ekadasa mukha hanumath kavacham sampoornam

Thus ends the armour of the eleven faced Hanuman which occurs in the book “Agasthya Sara Samhitha”

Saptha Mukha Hanumath Kavacham Meaning

Saptha Mukha Hanumath Kavacham Meaning
Saptha Mukha Hanumath Kavacham Meaning
Saptha Mukha Hanumath Kavacham English Translation

This is the kavacham for the seven-faced Hanuman.The faces are:

    monkey,
    Narasimha,
    Garuda,
    boar,
    horse,
    cow and
    man.

Om Sri Ganesaya Nama
Om salutations to Lord Ganesa

Om Asya saptha mukhi veera hanumath kavacha stotra maha manthrasya
Narada rishi, Anushtup chanda, Sri saptha mukhi kapi paramathma devatha,
Hraam bheejam, Hreem Shakthi hroom keelakam, mama sar vabheeshta sidhyarthe jape viniyoga

For the great Armour prayer to the seven headed valorous Hanuman, the sage is Narada, The meter is Anushtup, The god addressed is the seven faced monkey god, The seed is Hraam, the power is hreem, the nail is hroom, and I start the prayer for fulfilling all my desires.

Om hraam angushtabhyam nama
Om hreem thrajaneebhyam nama
Om hroom madhyamabhyam nama
Om hraim anamikabhyam nama
Om hroum kanishtakhabhyam nama
Om hrah kara thala kara prushtabhyam nama

Om hraam salutations by the thumb
Om hreem salutations by the second finger
Om hroom salutations by the middle finger
Om hraim salutations by the fourth finger
Om hraim salutations by the little finger
Om Hrah salutationd by the inside and outside palm.

Om hraam hrudhyaya nama
Om hreem shirase swaha
Om hroom shikhaya vashat
Om hraim kavachaya hoom
Om hroum nethrathrayaya voushat
Om hroom asthraya phat

Om hraam salutations to the heart
Om Hreem oblationsto the head
Om hroom Vashat for the hair
Om hom hraim armour
Om hroum voushat for the three eyes
Om hroom phat for the arrow

Adha dhyanam

Vande vanara Simha sarpa ripu varahascha aswa gho manushair yuktham,
Saptha mukhai karair druma girim chakram gadhaam ketakam,
Gadwangam halam angusam phani sudha kumbhou sarbhajabhyan,
Soolam saptha shikham dadhanamarai sevyam kapim kamadham.

Salutation to the god who has seven heads which are
Monkey, Lion, Garuda,Boar, horse, cow and man,
Who carries in his hands the mountain, tree, wheel, mace, shield,
Sword, anga, plough, goad, snake, pot of nectar, arrow, Symbol of protection,
Trident. who has given his seven tufts for the service of devas,
Who is a monkey and one who fulfills desires.

Brahmo uvacha:
Saptha seershana pravakshyami kavacham sarva sidhidham,
Japthwa Hanumatho nithyam sarva papai pramuchyathe., 1

I am narrating the armour of the seven headed one,
Which helps one get all the divine powers and I also tell,
That chanting the name of Hanuman would help to get rid of all sins.

Saptha swarga pathi paayyachchikhaam may Maruthathmaja,
Saptha moordhaah siro avyanme saptharchir phala desakam., 2

The son of wind who is the lord of seven heavens may protect my braided hair,
He who has seven heads protect my forehead and he with seven flames protect my brow.

Tri saptha nethro, nethro avyath saptha swara gathi sruthi,
Naasam saptha padartho avyaan mukham saptha mukho avathu., 3

Let him with twenty one eyes protect my eyes,
Let him with seven notes protect my sound,
Let my nose be protected by him with seven forms,
Let him with seven faces protect my face.

Saptha jihwasthu rasanaam radhan saptha hayo avathu,
Saptha chandho hari pathu kandam pathu giristhadha., 4

Let him with seven toungues protect my taste,
Let him with seven horses protect my chariot,
Let the seven meters be protected by Lord Vishnu,
And let my neck be protected by one carrying the mountain.

Karou chathurdasa karo bhoodharaoyaam mamanguli.
Saptharshi dhyatho hrudayam, udaram kukshi sagara., 5

Let him with fourteen hands protect my hands,
Let him who carries the earth protect my fingers,
Let him who is meditated by seven sages protect my heart,
And let my stomach be protected by him with sea in the stomach.

Saptha dweepa pathi schitham, saptha vyahruthi roopavaan,
Katim may saptha samstha artha dayaka sakthini mama., 6

Let the lord of the seven islands protect my mind,
Let him who speaks seven different ways look after my beauty,
Let him who establishes in seven ways protect my hip,
And let the giver of wealth protect my thighs.

Saptha graha swaroopi may jahnuni jangayosthadha,
Saptha dhanya Priya padhou saptha patala dharaka., 7

Let him who is the form of seven planets protect my knee.
Let him who likes seven grains protect my calf,
And let him who carries the seven under worlds protect my feet.

Pasoon dhanam cha dhanyam cha lakshmeem Lakshmi pradho aavathu,
Dhaaraan puthramscha kanyasch kutumbam viswa palaka., 8

Let the bestower of Lakshmi give me cows, charity, grains and wealth,
And let him who is the guardian of the universe give me wife, sons, daughters and family.

Anuktha sthanam api may payad vayu sutha sthadha,
Chowrebhyo vyala dhamshtribhya srungeebhyo bhootha rakshasath., 9

Dythyebhyo apyatha Yakshebhyo Brahma Rakshasa jabdyath,
Damshtra karala vadhano Hanuman maa sada aavathu., 10

Let all those places which are not protected,may be protected by son of Wind God,
Let the furious Hanuman with black face always protect me from thieves,
Clutches of wicked people, from mountain peaks, from ghosts, from Rakshasas,
From asuras, From Yakshas and From attack Brahma Rakshasas.

Para Sasthra manthra yanthra sasthragni jala vidhyutha,
Rudhramsa Shathru sangramaath sarva avasthasu sarva bruth., 11

Let the all carrying one protect me, from arrows, chants, evil machines,
The fire created by arrows. from water, from lightning, from war by angry enemies.

Om namo bhagawathe saptha vadanaya aadhya kapi mukhaya Veera Hanumathe,
Sarva shathru samharanaya tam tam tam tam tam tam tam Om nama swaha., 12

Offering in fire to the seven faced one who had first a monkey face,
Who is the valorous Hanuman who is the killer of all one’s enemies.
With the chant “Om Namo Bhagawathe tam tam tam tam tam tam tam Om”

Om namo bhagawathe saptha vadanaya Dwitheeya Naarasimhaasyaya athy u gra
Thejo vapushe,
Bheeshanya bhaya nasanaya ham ham ham ham ham ham ham Om nama Swaha., 13

Offering in fire to the seven faced one, who had secondly the face of very angry Narasimha,
Who is fearsome and destroyer of fear with the chant,
“ Om namo bhagwathe ham ham ham ham ham hm ham “

Om namo bhagwathe saptha vadanaya tritheeya garuda vakthraya Vajra Damshtraya,
Maha balaya sarva roga vinasanaya mam mam mam mam mam mam mam Om nama swaha., 14

Offering in fire to the seven faced one who has thirdly face of Garuda with diamond like teeth,
Who is very strong and who is the destroyer of all diseases with the chant,
“Om namo bhagawathe mam mam mam mam mam mam mam On nama swaha”

Om namo bhagawathe saptha vadanaya chathrutha kroda thundaya Soumithri rakshakaya,
Puthrathabhi vrudhi karaya lam lam lam lam lam lam lam om nama swaha., 15

Offering in fire to the seven faced one who has fourthly the face of a boar, who saved the earth,
Who blesses with increased number of children with the chant,
“Om namo Bhagwathe lam lam lkamlam lam lam lam Om nama swaha”

Om namo Bhagwathe saptha vadanaya Panchamaswa vadhanaya Rudhra murthaye,
Sarva vasikaranaya sarva nigama swaroopaya rum rum rum rum rum rum rum Om namo swaha., 16

Offering in fire to the seven faced one, who has fifthly the face of a very angry horse,
Which attracts everything and is personification of all conclusions with a chant,
“Om namo Bhagwathe rum rum rum rum rum rum rum om nama swaha”

Om namo Bhagwathe saptha vadanaya Sashta go mukhaya Surya swaroopaya,
Sarva roga haraya mukthi dhathre o mom o mom o mom om, om nama swaha., 17

Offering in fire to the seven faced one who has sixthly the face of a cow with Sun’s form,
Who cures all diseases and one who gives salvation with the chant,
“Om namo bhagwathe om om om om om om om, om nama swaha., 18

Om namo bhagwathe saptha vadanaya sapthama manisha mukhaya rudravatharaya,
Anjani suthaya, sakala dig yaso vistharakaya, Vajra dehaya, Sugrreva sahya karaya,
Udhadhi langanaya Sita shudhi karaya Lanka dahanaya, Aneka rakshasanthakaya,
Ramananda dayakaya, Aneka pravathothpatakaya, Sethu bhandakaya, Kapi sainya nayakaya,
Ravananthakaya, Brahma charya sramine, Koupeena brahma suthra dharakaya, Rama hrudhyaya,
Sarva dushta graha nivaranaya, sakini dakini Vetala Brahma Rakshasa Bhairava graham,
Yaksha graham, Pisacha graham, Brahma Graha, Kshatriya Graha, Vaisya Graha,
Sudhra graham, anthyaja graham mlecha graham sarpa grahochatakaya mama
Sarva karya sadhakaya, Sarva shathru samharakaya, Simha vyagradhi dushta sathvakarshakayai,
Kahi kadhi vividha jwara chedhakaya, para manthra thanthra yanthra nasakaya,
Sarva vyadhi nikrunthakaya, Sarpadi sarva sthavara jangama visha sthmana karaya,
Sarva raja bhaya, chora bhaya, agni bhaya prasamanaya,Aadhythmikhaadhi, dAivikaadhi,
bhothika thapathraya nivaranaya, Sarva vidhya sarva sampath Sarva purushartha dhayakaya,
Asadhya karya sadhakaya, Sarva vara pradhaya, Sarvabheeshta karaya

Om hraam hreem hroom hraim hroum hrah om nama swaha., 19

Offering to the seven faced one whose seventh face is that of a man, who is the incarnation of Rudhra, who is the son of Anjana, whose fame spreads in all directions, who has a diamond body, who was engaged in helping Sugreeva, who crossed the sea, who cleaned up the problems of Sita, who burnt Lanka, who killed several Rakshasas, who gave happiness to Rama, who threw several mountains, who helped in building the bridge, who was the chief of army of monkeys, who helped in putting an end to Ravana, who observed celibacy, who wore the sacred thread and loin cloth, whose heart is full of Rama, who counter acted all bad planets, who charmed the houses of Sakini, Dakini, Ghosts, Brahma Rakshasa, Bhairava, Yaksha, Devil, Brahmins, Kshatriyas, Merchant class, Shudras, the down trodden, foreigners and Snake, who helps me in completing all my jobs, who kills all his enemies, who keeps u nder control bad animals like and tiger, who cuts of the fever of the body, who destroys the chants, talismans and thanthras sent by others, Who cures all sort of diseases, who removes the bad effects of poison of snakes and all mobile and immobile beings, who puts down fear of king, thieves and fire, who provides cure for the three types of suffering due to spiritual, godly and ghostly sources, who grants all education, all wealth and all the needs of men, who gets done the impossible, who grants all boons and who fulfills all desires, with the chant “Om namo Bhagwathe om hraam hreem hroom hraim hroum hrah om nama”

Ya idham kavacham nithyam sapthaasyaasya hanumatha,
Trisandhyaam japathe nithyam sarva shathru vinasanam., 19

Puthra pouthra pradham sarva sampath rajya pradham param,
Sarva roga haram cha Aayu keerthidham punya vardhanam., 20

If this armour of Hanuman with seven faces is chanted daily,
At dawn, noon and dusk, all your enemies would be destroyed.
It Would result in sons and grand sons, would get you all types of wealth and a country,
Would cure all diseases, would get you fame through out life and increase blessed deeds.

Rajaanaam cha vasam neethwa tri lokya vijayee bhaveth,
Idham hi paramam gopyam deyam bhakthi yuthaya cha., 21

For the king it would increase his fame and make him victorious in all three worlds,
This is very secret even from devas and those having devotion.

Na deyam bhakthi heenaaya dathwa cha nirayam vrajeth., 22

And should not be given to those without devotion,
For if given would result in hell to them.

Naamaani sarvanya apavargadhani roopani viswani cha yasya santhi,
Karmani devairapi durghataani Tham maruthim saptha mukham prapadhye., 23

I salute the seven faces of Hanuman,
And complete names of Lord Vishnu,
So that peace descends on earth,
And no problems come in performance of duties of Gods.

Ithi sri Adharvana rahasye saptha mukhi hanumath kavacham sampoornam.

Thus ends the armour of seven faced Hanuman which occurs in the book Adharva Rahasya.

Pancha Mukha Hanumath Kavacham Meaning

Pancha Mukha Hanumath Kavacham English Translation

Pancha Mukha Hanuman Kavacham
Pancha Mukha Hanuman Kavacham
Sri Panchamukha Anjaneya Swami was the main deity of Sri Raghavendra Swami. The place where he meditated on this five-faced form of Hanuman is now known as Panchamukhi. There is also a shrine for Panchamukha Anjaneya Swami at Kumbakonam in Tamil Nadu, India. A., 40 feet (12 m) tall monolithic green granite murti of Sri Panchamukha Hanuman has been installed in Thiruvallur, Tamil Nadu. This place was known as Rudravanam in olden times when many saints and seers had blessed this place with their presence. The Panchamukha Hanuman Ashram itself was established by a saint called Venkatesa Battar.

Hanuman assumed this form to kill Mahiravana, a powerful rakshasa during the Ramayana war. Mahiravana had taken Lord Rama and Lakshmana captive, and the only way to kill him was to extinguish five lamps burning in different directions, all at the same instant. Hanuman assumed His Panchamukha form and accomplished the task, thus killing the rakshasa, and freeing Rama and Lakshmana.

This form of Hanuman is very popular, and is also known as Panchamukha Anjaneya and Panchamukhi Anjaneya. One of the most famous places of Pligrimage in central India is claimed to be the Resting Place of Shiri Hanuman Ji is Chitrakoot. The Hanuman Dhara Temple is situated on the peak of mountain where there is natural rock formation image of Shri Hanuman inside the cave and a natural stream of water falling on the tail. It is believed that after the coronation of Lord Ram, Hanuman requested for a permanent place to settle in the Kingdom of Lord Ram, where his Injury of burns on his tails will be cured. Lord ram then with his arrow spurred a stream of water on the tip of mountain and asked hanuman to rest there and water of the stream will fall on his tail to cool down burning sensation on his tail.

The access to the cave temple is through stairs starting from bottom of the mountain to its top. It takes roughly 30 to 40 minutes to reach the temple. Over time the temple has gained a new name, namely Hanuman Dhara. The cave temple is located on the top of the mountain and water comes in the stream throughout the year, although the mountain has no permanent source of water on it like Glaciers or snow coming from the covered mountains of Himalayas.

Other places where statues of Lord Hanuman can be found are:

    67 foot Murti of Lord Hanuman Ji has been installed at Sankat Mochan Shri Hanuman Mandir, located in the Punjab town of Phillaur.
    40 foot Murti of Sri Panchamukha Hanuman has been installed at Tiruvallur, near Chennai,India.
    36 foot Murti of Sri Panchamukha Hanuman has been installed at Panchavatee,Pondicherry, called Viswaroopa Jayamangala Panchamukha Sri Anjaaneyaswamy.
    32 foot Murti of Adhivyadihara Sri Bhaktha Anjaneyaswamy, Nanganallur, Chennai which is molded out of a single rock.

Every Face of Sri Panchamukha Hanuman has significance

    Sri Hanuman faces east. He grants purity of mind and success.
    The Narasimha faces south. He grants victory and fearlessness.
    The west facing Garuda removes black magic and poisons.
    The north facing Varaha, showers prosperity, wealth.

The Hayagriva mukha faces the Sky. But since we cannot see it, it is usually tilted and shown above Hanuman's face. Hayagriva gives Knowledge and good children.

This Kavacham is addressed to this fierce form of Hanuman. This Kavacham is not a stotra but a tantric mantra aimed at providing protection to the chanter. Some people believe that this sloka should not be recited but used to worship the five faced Hanuman. It is written at the end of the stotra that it was taught by Rama to Sita as per her request. But the first few lines show that this is a version was taught by Garuda, where he mentions that it was created by the Lord of lords.

Om Asya Sri Pancha Mukha Hanumath kavacha maha manthrasya Brahma Rishi, Gayathri Chanda, Pancha mukha virat Hanuman Devatha, Hreen bheejam Sreem Shakthi, Kroum keelakam, Kroom kavacham, Kraim asthraya phat.Ithi Digbanda

Om for armour of the great armour of the five faced Hanuman, sage is Brahma, Gayathri is the meter, God addressed is the regal five faced Hanuman, Hreem is the root, Sreem is the power, Kroum is the nail. Kroom is the armour and Kraim is the arrow. Thus all directions are tied.

Sri Garuda Uvacha:

Sri Garuda said:


Adha Dhyanam pravakshyami, srunu sarvanga sundari,
Yath krutham deva devena dhyanam hanumatha priyam., 1

I am now reciting the meditative chant, Oh pretty lady,
Which is created by God of Gods and is dear to Hanuman,

Pancha vakthram Maha bheemam, tripancha nayanair yutham,
Bahubhir dasabhir yuktham, sarva kamartha sidhidham., 2

Who has five faces, who was greatly gross, who had fifteen eyes,
And had ten hands and would grant all desires.

Poorvam thu vanaram vakthram, koti soorya sama prabham,
Damshtra karala vadanam, brukuti kutilekshanam., 3

In the east is the face of the monkey, with the brilliance of billions of Suns,
With protruding teeth in a black face, which is curved and angry.

Asyaiva dakshinam vakthram Narasimham mahadbutham,
Athyugra thejo vapusham bheeshanam bhaya nasanam., 4

In the south is the face of greatly wonderful Narasimha,
Which is very serious, the god being fearsome and a destroyer of fear.

Paschimam Garudam vakthram vakra thundam Mahabalam,
Sarva naga prasamanam visha bhoothadhi krundanam., 5

In the west is the face of very strong Garuda with a curved beak,
Which subdues all snakes and which cuts away poison and ghosts

Utharam soukaram vakthram krishnam dheeptham nabhopamam,
Patala Simha Vetala jwara rogadhi krunthanam., 6

In the north is the face of a boar, which is black, shining and comparable to sky,
And which cuts away underworld, Lion, ghosts, fever and sickness.

Oordhwam hayananam ghoram danavanthakaram param,
Yena vakthrena viprendra tharakakyam maha suram., 7

In the top is the fearsome face of horse, which destroys asuras,
By using which face the chief of Brahmins killed the great asura called Tharaka.

Jagaana saranam thasyath sarva sathru haram param,
Dhyathwa Pancha mukham rudhram hanumantham dhaya nidhim., 8

Meditating upon Hanuman who is merciful and angry,
Immediately after waking up and surrendering to him,
Would put an end to all the enemies and lead to salvation.

Angam trishulam, Gadwangam, pasam angusam parvatham,
Mushtim, kaumodhakim vruksham darayantham kamandalum,., 9

Bindipalam Jnana mudhraam dasabhir muni pungavam,
Yethanyayudha jaalaani dharayantha bhajamyaham., 10

I sing about the great sage who is armed with his organs,
Trident, sword, rope, goad, mountain, fist,
Mace, trees and holding the water pot,
Sign of protection and also Jnana in his ten hands.

Prethasanopavishtam tham sarvabharana bhooshitham,
Divya malambaradharam, divya gandhanulepanam,
Sarvascharya mayam devam Hanumath viswatho mukam., 11

Hanuman who evokes great surprise with his universal face,
Sits on a corpse, wears all sorts and kinds of ornaments,
Wears a divine garland and anoints himself with divine ointments.

Panchasyam achyutham maneka vichithra varnam,
Vakthram sasanga shikaram kapi raja varyam,
Peethabaradhri makutair upa shobhithangam,
Pingakshamadhyamanisam Manasa smarami., 12

I mentally meditate on him who has five faces of Vishnu,
Who has multi coloured and diverse faces,
Who was the top one respected by all monkeys,
Who shines in the yellow silk that he ties on his head,
Who has red eyes and who is the first always.

Markataisam mahothsaham sarva shathru haram param,
Shathrum samhara maam raksha siman apad udhara., 13

Oh monkey god who is exuberant and who destroys all his enemies,
Please save me by killing all my enemies, Oh God who lifts people from danger.

Om Harimarkata markata manthramidham,parilikhyathi likhyathi vama thale,
yadi nasyathi nasyathi shathru kulam,yadi muchyathi muchyathi vama latha., 14

Om, if this divine chant of the monkey of Vishnu, monkey of Vishnu is written on the left side, the enemies would be destroyed, destroyed and the contrary aspects would be pardoned, pardoned.
Om Hari markataya swaha

Om my offerings in the fire to Vishnu’s monkey

Om namo bhagawathe Pancha vadanaya Poorva kapimukhaya sakala shathru samharakaya swaha

Om my offerings through the fire to the five faced God who has monkey face on the east side and the God who destroys all our enemies.

Om namo bhagawathe Pancha vadanaya Dakshina mukhaya, karala vadanaya, narasimhaya sakala bhootha pramadhanaya swaha

Om my offerings through the fire to five faced God who has the black face of Narasimha on the south side and to the God who hurts all beings.

Om namo bhagawathe Pancha vadanaya, paschima mukhaya garudananaya sakala visha haraya swaha.

Om my offerings through the fire to five faced God who has the face of Garuda on the west side and to the God who cures all types of poisons.

Om namo bhagawathe Pancha vadanaya, Uthara mukhaya aadhi varahaya, sakala sampathkaraya swaha.

Om my offerings through the fire to five faced God who has the face of the primeval boar and who blesses with all types of wealth.

Om namo bhagawathe Pancha vadanaya, Urdhwa mukhaya, hayagreevaya, sakala jana vasankaraya swaha.

Om my offerings through the fire to five faced God who has the face of god hayagreeva (horse) and to the God who attracts all beings.

Om asya Sri Pancha Hanuman maha manthrasya, Sri Ramachandra Rishi, anushtup Chanda, Pancha mukha veera Hanuman devatha,
Hanumanithi bheejam, Vayu puthra ithi shakthi, Anjani sutha ithi keelakam,
Sri Rama dhootha hanumath prasada sidhyarthe jape viniyoga. Ithi rishyadhika vinyaseth.

Om for the great chant of the five faced Hanuman, the sage is Lord Ramachandra, meter is Anushtup, the god addressed is the five faced Hanuman, the root is Hanuman, the power is the son of Wind God, the nail is the son of Anjana, and the chant is being done to please Hanuman who is the emissary of Sri Rama. Thus do the preliminaries starting from the sage.
Contents
 
    1 Adha kara nyasa (acts by the hand)
    2 Adha Hrudhayadhi nyasa (hand on the heart)
    3 Dhyanam (Medtitation)
    4 Adha Manthra (chant)
    5 Ithi dig bhanda (Thus we tie all the directions)
    6 Related Articles

Adha kara nyasa (acts by the hand)

Om Anjani suthaya angushtabhyam nama
Om Rudhra murthaye Tharjaneebhyam nama
Om Vayu puthraya madhyamabhyam nama
Om Agni garbhaya Anamikabhyam nama
Om Rama Dhoothaya kanishtikabhyam nama
Om Pancha mukha hanumath kara thala kara prushtabhyam nama
Ithi Kara nyasa

Om salutations to son of Anjana through the thumb
Om salutations to Rudhra murthy through the fore finger
Om salutations to son of wind god through the middle finger
Om salutations to he who has fire within him through the fourth finger
Om salutations to the messenger of Rama through the little finger
Om salutations to he who has five faces through the entire palm.
Thus the ritual acts of the hand
Adha Hrudhayadhi nyasa (hand on the heart)

Om Anjani suthaya hrudayaya nama
Om Rudhra murthaye Sirase Swaha
Om Vayu puthraya shikhaya vashat
Om Agni Garbhaya kavachaya hoom
Om Rama dhoothathaya nethraya Voushat
Om Pancha mukha hanumathe asthraya phat
Om Pancha mukha Hanumathe swaha
Ithi Hrudhayadhi nyasa

Om salutations at the heart for son of Anjana
Om offering to the fire to Rudhra Murthy
Om Vashat for son of wind god in the head
Om hoom for the armour of he who has the fire within him
Om Voushat for the eyes for messenger of Rama
Om Phat for arrow of the five faced Hanuman
Om offering in the fire to five faced Hanuman
Thus ends the rituals at heart

Dhyanam (Medtitation)

Vande Vanara Narasimha khagarat kreedaswa vaktharanwitham,
Divyalankaranam tri Pancha nayanam dheedheepya manam ruchaa,
Hasthabhdhai rasi kheta pusthaka sudhaa Kumbha angusadhim halam,
Gadwangam phani bhooruham dasa bhujam sarvari veerapaham.

Salutations to him who has faces of a monkey, Narasimha, king of birds, horse and a boar,
Which are divinely decorated, have fifteen eyes, which shines immensely,
Who has ten hands and holds shield, book, nectar, goad, plough and
Sword and moves with his body all over the earth and is valorous everywhere.
Adha Manthra (chant)

Om Sri Rama dhoothaya, Anjaneyaya, Vayu puthraya, Maha bala parakramaya,
Sita dukha nivaranaya, Lanka dahana karanaya, Maha bala prachandaya, Phalguna sakhaya,
Kolahala sakala Brahmanda viswa roopaya, Saptha samudhra nirlanganaya, Pingala nayanaya,
Amitha vikramaya, Surya bimba phala sevanaya, Dushta nivaranaya, Drushti niralankruthaya,
Sanjeevini sanjeevithangada Lakshmana maha kapi sainya pranadhaya, Dasa kanda vidhwamsanaya,
Rameshtaya, Maha Phalguna Sakhaya, Sita sahitha Rama vara pradhaya,
Shad prayoga gama Pancha mukha veera hanuman manthra jape viniyoga.

I start the chant of the valorous Hanuman with five faces along with six fold rituals, and worship the emissary of Rama, The son of Anjana, The son of wind God, The very valorous hero, The one who removed the sorrow of Sita, The one who was the cause of burning of Lanka, The one who is well known as very powerful, The one who is the friend of Arjuna, One who assumes the tumultuous universal form, One who crossed the seven oceans, One who has red eyes, One who is greatly valorous, One who thought that the sun was a fruit, One who reformed bad people, One who has firm sight, One who gave back life to army of monkeys and Lord Lakshmana by bringing the Sanjeevini mountain, one who broke the ten headed one, one who is close to Rama, One who is a great friend of Arjuna and One who gives boons along with Rama and Sita,

Om Hari markata markataya bham bham bham bham bham Voushat swaha

Fire offering with the chant “Hari markata markataya bham bham bham bham bham Voushat”

Om Hari markata markataya pham pham pham pham pham phat swaha

Fire offering with the chant “Om Hari markata markataya pham pham pham pham pham phat”

Om Hari markata markataya lum lum lum lum lum Akarshitha sakala sampath karaya swaha

Fire offering with the chant “Hari markata markataya lum lum lum lum lum” with a prayer to attract all types of wealth.

Om Hari markata markataya Dham Dham Dham Dham Dham Shatru Sthmbanaya swaha

Fire offering with the chant “Hari markata markataya Dham Dham Dham Dham Dham” with a prayer to benumb all our enemies

Om tam tam tam tam tam Koorma moorthate Pancha mukha veera Hanumathe para yanthra para thanthrouchadanaya swaha

Fire offering with the chant “Om tam tam tam tam tam Koorma moorthaye (God in form of tortoise) Pancha mukha veera Hanumathe (five faced valorous Hanuman) “ protect me from others manthra as well as Thanthra

Om kam kham gam gham ngam cham cham jam jham gnam tam tham dam dham nam,
tham ththam dham dhdham nam pam pham bam bham mam sam sham sam ham lam ksham swaha

Fire offering with all consonants of Deva nagari script
Ithi dig bhanda (Thus we tie all the directions)

Om Poorva kapi mukhaya Pancha mukhaya Pancha mukha hanumathe tam tam tam tam tam sakala shatru samharanaya swaha

Fire offering with”Om one who has monkey face in the east, one who has five faces, One who is five faced Hanuman tam tam tam tam tam tam” with a prayer to kill all ones enemies

Om Dakshina mukhaya Pancha mukha hanumathe karala vadanaya Narasimhaya Om hraam
hreem hroom hraim hroum hrah Sakala bhootha pretha dhamanaya swaha

Fire offering with “Om one who has the south face as the very angry Narasimha among the five faces of Five faced Hanuman Om hraam hreem hroom hraim hroum hrah” with a prayer tocontrol all ghosts and spirits of dead people

Om paschima mukhaya garudasanaya Pancha mukha hanumathe mam mam mam mam mam sakala visha haraya swaha

Fire offering with “ Om the five faced Hanuman with the face of Garuda in the west mam mam mam mam mam” with a prayer to cure all poisons

Om Uthara mukhaya aadhi varahaya lam lam lam lam lam nrusimhaya neelakanta moorthaye Pancha mukha hanumathe swaha

Fire offering with “ Om God with face of boar on the north side, lam lam lam lam lam, God Narasimha, God shiva with the blue neck”

Om Urdhwa mukhaya haya greevaya rum rum rum rum rum Rudhra moorthaye sakala prayojana nirvahakaya swaha

Fire offering with “Om God with the face of Haya greeva at the top rum rum rum rum rum, God who is very angry” with a prayer to manage all useful acts

Om Anjani suthaya, Vayu puthraya, Maha balaya, Sita soka nivaranaya,
Sri Ramachandra krupa padukaya Maha veerya pramadhanaya,
Brahmanda nathaya Kamadhaya Pancha mukha veera hanumathe swaha

Fire offering with “Om son of Anjana, son of wind god, Greatly valorous one, He who removed the sorrow of Sita, He who is the vehicle of mercy of Lord Rama, He who is very valorous soldier of God, He who is the lord of the universe, He who is desirable, he who is the five faced Hanuman”

Bhootha pretha pisacha Brahma Rakshasa sakini dakinyanathareeksha graham para yanthra para thanthrochatanaya swaha

Fire offering with a prayer to keep away ghosts dead souls, devils, Brahma rakshas, Sakini, Dakini,and to prevent effects of the planets in the sky, evil created by thalismans, thanthra done by others and evil chants.

Sakala prayojana nirvahakaya Pancha veera hanumathe, Sri Ramachandra vara prasadaya jam jam jam jam jam swaha

Fire offering with prayer to the five faced hanuman who manages all useful acts jam jam jam jam jam, with a prayer for the blessings of Lord Ramachandra.

Idham kavacham padithwa maha kavacham paden nara,
Yeka varam japeth stotram sarva shathru nivaranam., 15

After reading this followed by reading of the great armour,
For a period of one week would destroy all one’s enemies.

Dwivaram thu paden nithyam puthra poutharabhi vardhanam,
Trivaram cha paden nithyam sarva sapath karam shubham., 16

Reading daily for two weeks would increase the number of children and grand children,
Reading daily for three weeks would bring all sorts of wealth.

Chathurvaram paden nithyam sarva roga nivaranam,
Pancha varam paden nithyam srava loka vasam karam,., 17

Reading daily for four weeks would cure all diseases,
Reading daily for five weeks would make the entire world under our control,

Shadvaram cha paden nithyam Sarva deva vasam karam,
Saptha varam cha paden nithyam sarva soubhahya dhayakam., 18

Reading daily for six weeks would put all gods under our control,
Reading daily for seven weeks would give us all the world’s luck.

Ashta varam paden nithyam ishta kamartha sidhidham,
Nava varam cha paden nithyam raja bhogamavapnuyath., 19

Reading daily for eight weeks would fulfill all that we desire,
Reading daily for nine weeks would result in the pleasures of a king.

Dasa varam paden nihyam tri lokya jnana darsanam,
Rudra vruthir paden nithya, sarva sidhir bhaved dhruvam., 20

Reading daily for ten weeks would get you all knowledge in all the three worlds,
Reading daily for eleven weeks would definitely get you all, occult powers

Nirbhalo roga yukthascha maha vyadheedhi peeditham,
Kavacha smaranenaiva Maha balamapnuyath,., 21

But in case of person who is weak, diseased or in clutches of great diseases,
Even a thought of this armour will give him great strength.

Ithi Sudarsana samhithayam Sri Ramachandra Sita proktha Sri Pancha mukha Hanumath kavacham sampoornam.

Thus ends the “armour of the five faced Hanuman” which occurs in Sudarasana Samitha and has been told by Lord Rama at the request of Goddess Sita.

Nine Important Slokas from Sundara Kanda

Nine Important Slokas from Sundara Kanda
Nine Important Slokas
from Sundara Kanda
తరతరాలుగా యావత్తు మానవాళి హృదయాలను చూరగొన్న అజరామర ఆది కావ్యం రామాయణం. ఈ క్రింది తొమ్మిది శ్లోకాలను పారాయణ చేసిన వారికి బుద్ధిబలం, యశస్శు, ధైర్యం, నిర్భయత్వం, రోగవిముక్తి, నవగ్రహ ఉపశాంతి, వాక్పటుత్వం మొదలగునవి అనుగ్రహమవుతాయి.

తతో రావణ నీతాయాః సీతాయాః శత్రు కర్శన
ఇయేష పడమన్వేష్టుం చారణ చరితేపథి (1.1) ---- సూర్య గ్రహ సంబంధిత శ్లోకం

యస్యత్వేతాని చత్వారి వానరేంద్ర యథాతవ 
ధృతిర్దృష్టిర్మతిర్దాక్ష్యం స్వకర్మసు న సీదతి (1.189) ---- చంద్ర గ్రహ సంబంధిత శ్లోకం

అనిర్వేదః శ్రియోమూలం పరం సుఖం 
అనిర్వేదోహి సతతం సర్వార్ధేషు ప్రవర్తకః (12.10)----కుజ గ్రహ సంబంధిత శ్లోకం

నమోస్తు రామాయ సలక్ష్మణాయ దేవ్యైచ తస్యై జనకాత్మజాయై 
నమోస్తు రుద్రేంద్ర యమానిలేభ్యో నమోస్తు చంద్రార్కమరుద్గణేభ్యః (13.59) ---బుధ గ్రహ సంబంధితం

ప్రియాన్నసంభవేత్ దుఃఖమ్ అప్రియాదధికం భయం 
తాభ్యాంహియేవియుజ్యంతే నమస్తేషాం మహాత్మనాం (26.50)----గురు గ్రహ సంబంధిత శ్లోకం

రామః కమల పత్రాక్ష సర్వసత్వ మనోహరః
రూపదాక్షిణ్య సంపన్నః ప్రసూతో జనకాత్మజే (35.8)----శుక్ర గ్రహ సంబంధిత శ్లోకం

జయత్యతి బలోరామో లక్ష్మణశ్చ మహాబలః
దాసోహంకోసలేంద్రస్య రామస్యాక్లిష్టకర్మణః (42.33/34)---శని గ్రహ సంబంధిత శ్లోకం

యద్యస్తి పతిశుశ్రూషా యద్యస్తి చరితం తపః
యది చాస్త్యేక పత్నిత్వం శీతో భావ హనుమతః (53.28/28)---రాహు సంబంధిత శ్లోకం

నివృతవనవాసం చ త్వయా సార్ధమరిందమం 
అభిషిక్త మయోధ్యాయాం క్షిప్రం ద్రక్ష్యసి రాఘవం (68.28)---కేతు సంబంధిత శ్లోకం

Pancha Mukha Hanumath Kavacham In English

Pancha Mukha Hanumath Kavacham In English
Pancha Mukha Hanumath Kavacham In English
Shree Panch Mukhi Hanuman Kavach is considered the God of power and strength and is worshipped by millions every Tuesday. Hanuman Kawach correctly energized by prayer and meditation is the protective shield, which will protect the wearer against all evils and perils. It Fulfill all your dreams come True with Shree Hanuman Kavach and Hanuman.

Pancha Mukha Hanumath Kavacham in English (Text) 
Pancha Mukha Hanumath Kavacham English Script

Shree panchamukha hanuman kavacham

om shree panchavadanaaya aanjaneyaaya namaha
om asya shree panchamukha hanumat mantrasya

brahmaa rushihi gaayatree Chandaha panchamukha viraaTa hanumaana devataa
hreem beejam shreem shaktihi kraum keelakam kroom kavacham kraim astraaya phat iti digbandhah

Shree Garuda uvaacha

Atha dhyaanam

pravakshyaami shruNu sarvaanga sundari |
yat krutam devedevana dhyaanam hanumatah priyam || 1 ||

panchavaktram mahaabheemam tripancha nayanairyutam |
baahubhih dashabhih yuktam sarvakaamaartha siddhidam || 2 ||

poorvam tu vaanaram vaktram koTisoorya samaprabham |
damshTraa karaala vadanam bhrukuTi kuTilekshaNam || 3 ||

asyaiva dakshiNam vaktram naarasimham mahaadbhutam |
atyugra tejovapusham bheeshaNam bhayanaashanam || 4 ||

pashchimam gaaruDam vaktram vakratunDam mahaabalam |
sarvanaaga prashamanam vishabhootaadi kruntanam || 5 ||

uttaram soukaram vaktram krushNam deeptam nabhopamam |
paataala simha vetaala jvara rogaadi kruntanam || 6 ||

oordhvam hayaananam ghoram daanava antakaram param |
yena vaktreNa viprendra taarakaakhyam mahaasuram || 7 ||

jaghaana sharaNam tatsyaat sarvashatru haram param |
dhyaatvaa panchamukham rudram hanumantam dayaanidhim || 8 ||

khaDgam trishoolam khaTvaangam paasham ankusha parvatam |
mushTim kaumodakeem vruksham dhaarayantam kamanDalum || 9 ||

bhindipaalam gyaanamudraam dashabhih muni pungavam |
etaani aayudha jaalaani dhaarayantam bhajaamyaham || 10 ||

pretaasana upavishTam tam sarvaabharaNa bhooshitam |
divya maalya ambara dharam divya gandha anulepanam || 11 ||

sarva aashcharya mayam devam hanumat vishvato mukham
panchaasyam achyutam aneka vichitra varNa vaktram shashaamka shikharaM kapiraajavaryam ||

peetaambaraadi mukuTai roopa shobhitaangam
pingaaksham aadyam anisham manasaa smaraami || 12 ||

markaTesham mahotsaaham sarvashatruharam param |
shatru samhara maam raksha shreeman aapadam uddhara || 13 ||

om harimarkaTa markaTa maMtraM idaM parilikhyati likhyati vaamatale |
yadi nashyati nashyati shatrukulaM yadi muMchati muMchati vaamalataa || 14 ||
oum harimarkaTaaya svaahaa ||

om namo bhagavate panchavadanaaya poorva kapimukhaaya sakalashatru samhaarakaaya svaahaa |

om namo bhagavate panchavadanaaya dakshiNa mukhaaya karaala vadanaaya narasimhaaya sakalabhoota pramathanaaya svaahaa |

om namo bhagavate panchavadanaaya pashchima mukhaaya garuDaananaaya sakala vishaharaaya svaahaa |

om namo bhagavate panchavadanaaya uttara mukhaaya aadi varaahaaya sakala sampat karaaya svaahaa |

om namo bhagavate panchavadanaaya oordhva mukhaaya hayagreevaaya sakalajana vashankaraaya svaahaa |

om asya shree panchamukha hanumat mantrasya
shree raamachandra rushihi anushTup Chandaha panchamukha veera hanumaan devataa |

hanumaan iti beejam | vaayuputra iti shaktihi | anjaneesuta iti keelakam |
shree raamadoota hanumat prasaada siddhyarthe jape viniyogaha |
iti rushyaadikam vinyasyet |

om anjaneesutaaya angushThaabhyaam namaha |
om rudramoortaye tarjaneebhyaam namaha |
om vaayuputraaya madhyamaabhyaam namaha |
om agnigarbhaaya anaamikaabhyaam namaha |
om raamadootaaya kanishThikaabhyaam namaha |
om panchamukha hanumate karatala karaprushThaabhyaam namaha |
iti karanyaasaha ||

om anjaneesutaaya hrudayaaya namaha |
om rudramoortaye shirase svaahaa |
om vaayuputraaya shikhaayai vashaT |
om agnigarbhaaya kavachaaya hum |
om raamadootaaya netratrayaaya voushaT |
om panchamukha hanumate astraaya phaT |
panchamukha hanumate svaahaa |
iti digbandhaha ||

Atha dhyaanam

vande vaanara naarasimha khagaraaT kroDaashva vakraanvitam
divyaalankaraNaM tripanchanayanam dedeepyamaanam ruchaa |
hastaabjairasikheTa pustaka sudhaa kumbha ankusha aadrim halam khaTvaangam
phaNibhooruham dhashabhujaM sarvaari veeraapaham ||

Atha mantraha 

om shree raamadootaaya aanjaneyaaya vaayuputraaya mahaabala paraakramaaya
seetaaduhkha nivaaraNaaya lankaadahana kaaraNaaya mahaabala prachanDaaya
phaalguna sakhaaya kolaahala sakala brahmaanDa vishvaroopaaya
saptasamudra nirlanghanaaya pingala nayanaaya amita vikramaaya
sooryabimba phalasevanaaya dushTa nivaaraNaaya drushTi niraalankrutaaya
sanjeevinee sanjeevitaangada lakshmaNa mahaakapi sainya praaNadaaya
dashakanTha vidhvamsanaaya raameshTaaya mahaaphaalguna sakhaaya
seetaasahita raama varapradaaya shaTprayoga aagama panchamukha veera hanuman mantra jape viniyogaha |

om harimarkaTa markaTaaya bam bam bam bam bam voushaT svaahaa |
om harimarkaTa markaTaaya pham pham pham pham pham phaT svaahaa |
om harimarkaTa markaTaaya khem khem khem khem khem maaraNaaya svaahaa |
om harimarkaTa markaTaaya lum lum lum lum lum aakarshita sakala sampatkaraaya svaahaa |
om harimarkaTa markaTaaya dham dham dham dham dham shatru stambhanaaya svaahaa |
om Tam Tam Tam Tam Tam koormamoortaye panchamukha veera hanumate parayantra paratantra uchchaaTanaaya svaahaa |

om kam kham gam gham ngyam – cham Cham jam jham nyam – Tam Tham Dam Dham Nam – tam tham dam dham nam – pam pham bam bham mam – yam ram lam vam – sham Sham sam ham – Lam ksham svaahaa |
iti digbandhaha |

om poorva kapimukhaaya panchamukha hanumate Tam Tam Tam Tam Tam sakalashatru samharaNaaya svaahaa |

om dakshiNa mukhaaya panchamukha hanumate karaala vadanaaya narasimhaaya om hraam hreem hroom hraim hraum hrah sakala bhootapreta damanaaya svaahaa |

om pashchima mukhaaya garuDaananaaya panchamukha hanumate mam mam mam mam mam sakala vishaharaaya svaahaa |

om uttara mukhaaya aadi varaahaaya lam lam lam lam lam nrusimhaaya neelakanTha moortaye panchamukha hanumate svaahaa |

om oordhva mukhaaya hayagreevaaya rum rum rum rum rum rudramoortaye sakala prayojana nirvaahakaaya svaahaa | 

om anjanee sutaaya vaayu putraaya mahaa balaaya seetaa shoka nivaaraNaaya shree raamachandra krupaa paadukaaya mahaaveerya pramathanaaya brahmaanDa naathaaya kaamadaaya panchamukha veerahanumate svaahaa |

bhootapreta pishaacha brahmaraakshasa shaakinee Daakinya antarikSha graha parayantra paratantra uchchaaTanaaya svaahaa |
sakalaprayojana nirvaahakaaya panchamukhaveera hanumate shreeraamachandra vara prasaadaaya jam jam jam jam jam svaahaa |
idam kavacham paThitvaa tu mahaakavacham paThennaraha |
ekavaaram japet stotram sarvashatru nivaaraNam || 15 || 

dvivaaram tu paThennityam putra poutra pravardhanam |
trivaaram cha paThennityam sarvasampatkaram shubham || 16 ||

chaturvaaram paThennityam sarvaroga nivaaraNam |
pamchavaaram paThennityam sarvaloka vashamkaram || 17 ||

shaDvaaram cha paThennityam sarvadeva vashankaram |
saptavaaram paThennityam sarvasoubhaagya daayakam || 18 ||

ashTavaaram paThennityam ishTakaamaartha siddhidam |
navavaaram paThennityam raajabhogam avaapnuyaat || 19 ||

dashavaaram paThennityam trailokya gyaana darshanam |
rudraavruttim paThennityam sarvasiddhih bhavet dhruvam || 20 ||

nirbalo rogayuktashcha mahaavyaadhyaadi peeDitaha |
kavacha smaraNenaiva mahaabalam avaapnuyaat || 21 ||

Iti shree sudarshana samhitaayaam shreeraamachandra seetaa proktam
|| panchamukha hanumat kavacham sampoorNam ||

Eka Mukha Hanumath Kavacham

Eka Mukha Hanumath Kavacham
Eka Mukha Hanumath Kavacham
Eka Mukha Hanumath Kavacham in English Lyrics (Text)
Eka Mukha Hanumath Kavacham Englsish Stotram

This armour has been told by Lord Shiva to Goddess Parvathy. The lord first tells a prayer of twelve names addressed to Hanuman and then quotes the Hanuman kavacha as taught by Lord Rama to Lord Vibheeshana. Unlike other Kavachas of Hanuman, this is a simple prayer and not a tantric text.

Background

Yekadhaa Sukhamassenam sankaram Loka Sankaram,
Papracha Girija kantham Karpoora davalam Shivam., 1

Sri Parvathyuvacha:

Bhagwan deva devesa, loka nadha, Jagat Prabho,
Sokakulaanaam lokaanaam kena raksha bhaved Dhruvam., 2

Sangrame, sankate, Ghore bhootha prethaathike, Bhaye,
Dukha davagni santhaptha chethasaam, dukha bhaginaam,., 3

Sri Mahadeva Uvacha:

Srunu devi pravakshyami, lokaanaam hitha kamyaya,
Vibheeshanaaya Ramena premena datham cha yath puraa., 4

Kavacham kapi nadhasya, Vayuputhrasya dheematha,
Guhyam thathe pravakshyami Visesha chrunu Sundari., 5

Udhyadhithya sankasa mudhara bhuja vikramam,
Kandarpa koti lavanyam, Sarva Vidhya visaradham., 6

Sri Rama hrudayanandam bhktha kalpa maheeruham,
Abhayam varadam dhorbhyaam kalaye maruthathmajam,., 7

Hanuman Anjani soonoon Vayuputhro Maha bala,
Rameshta, Phalguna sakha, pingaksho, amitha Vikrama., 8

Udadhikramanaschaiva, seethasoka vinasana,
Lakshmana prana datha cha dasa greevasya darppaha., 9

Yevam dwadasa naamani Kapeendrasya mahathmana,
Swa kale prabodhe cha Yathra kale cha padeth,., 10

Thsya sarva bhayam nasthi, rane cha vijayi bhaveth,
Rajadware gahware cha bhayam nasthi kadachana., 11

Ullangya sindho salilam salilam,
Ya soka vahnim Janakathmajaya,
Aadhaya thenaiva dadaha lankam,
Namami tham pranchalir Anjaneyam., 12

Om Namo Hanumathe sarva sarvagrahan, bhootha, bhavishyath varthamaanan,
sameepasthaan sarva kala dushta budhin Uchadaya Uchadaya, para balan kshobhaya kshobhaya,
mama sarva karyani sadhaya sadhaya.

Om Hram Hreem Hroom Phat ghe ghe Ghe,
Om Shiva sidhim Om Hram Om Hreem Om Hroom,
Om Hraim, Om Hroum Om Hra swaha

Para kruthya yanthra manthra parahankara bhootha pretha pisacha drushti sarva vighna dur jana Cheshta kuvidya Sarvogra bhayani Nivaraya, nivaraya

Banda banda, Lunta lunta, Viluncha viluncha, Kili kili sarvaka yanthrani dushta vacham Om Phat Swaha.

Om asya sri Hanumath Kavacha stotra Maha manthrasya, Sri Ramachandra Rishi,
Sri Hanuman parmathma devatha,Anushtup Chanda, Maruthaathmaja ithi Bheeja Anjanaa Soorithi Sakthi,
Lakshmana prana ithi keelakam, Rama dhoothayethi asthram, Hanuman devatha ithi kavacham,
Pingaksho amitha Vikrama ithi manthra,
Sri Ramachandra preranaya Ramachandra preethyartham Mama Manaasa sakala kaamanaa sidhyartham Jape Viniyoga,

Adha kara nyasa (Hand signs)

Om hram anjanisuthaya angushtabhyam nama
Om hrem Rudhra murthaye tharjaneebhyam nama
Om hroom Rama dhoothaya madhyamabhyam nama
Om hraim Vayu puthraya anamikabhyam nama
Om Hroum Agni garbhaya kanishtikabhyam nama
Om hrah Brahmasthra nivaranaya kara thala kara prushtabhuam nama
Ithi kara nyasa

Adha Hrudhayadhi nyasa (signs on the heart)

Om Hraam Anjani suthaaya hrudhayaya nama
Om Hreem Rudhra moorthaye sirase swaha
Om Hroom Rama dhoothaya Shikaayai vashat
Om Hraim Vayuputhraya kavachaya hoom
Om Hroum Agnigarbhaya nethra thrayaya voushat
Om Hrah Brahmasthra nivaranaya asthraya phat
Ithi hrudhayadhi Shadanga nyasa

Adha Dhyanam (Meditation)

Dhyayeth bala divakara dhyuthinibham devari darppapaham,
Devendra pramukham, prasatha yassam dedepyamanam rucha,
Sugreevadhi samastha vanara yutham suvyaktha Thathwa priyam,
Samraktharuna lochanam pavanajam peethambaralankrudham., 1

Udyathmarthanda koti prakata ruchi yutham, charu veerasanastham,
Mounji yajnopaveethabharana ruchi shikham shobhitham kundalangam,
Bhakthanam ishtadham tham prantha muni janam, veda nadha pramodham,
Dyayeth devam vidheyam plavaga kula pathim, ghoshpathee bhootha vaardheem., 2

Vajrangam Pinga kesadyam, swarna kundala manditham,
Nigudam upa sangamya paraa vaara parakramam., 3

Spatikaabam swarna kanthim dwibhujam cha kruthanjalim,
Kundala dwaya samshobhi mukhambujam Harim Bhaje., 4

Savya hasthe Gadhayuktham Vama hastha kamandalum,
Udhyad dakshinodhor dhandam, Hanumantham vichinthayeth,., 5

Adha Mantha (chants)

Om hanoomathe shobithananaaya yasolankruthaya, Anjani Garbha sambhoothaya,
Rama Lakshmana anadakaya, kapi sainya prakasa parvathoth patanaaya sugreeva
sahya karana parocchaatana kumara Brahmacharya gambheera shabdhodhaya Om hreem Sarva dushta graham nivaranaya swaha.

Om Namo Hanumathe Yehi, Yehi Yehi Sarva Graha bhoothaanaam, Sakini Dakineenaam,
vishama dushtaanaam Sarvesham Aakarshaya Aakarshaya, Mardhaya mardhaya, Chedhaya chedhata,
Maraya maraya, Soshya soshaya, Prajwala prajwala, Bhootha mandala Pisacha mandala nirasanaaya Bhootha jwara,
pretha jwara Chthurthika jwara, Brahma Rakshasa, Pisacha chedhana Kriya, Vishnu jwara,
maheswara jwaraan chindi Chindi, Bhindi Bhindi Akshi soole Sirobhyanthare hyaakshi soole Gulma soole
Pitha soole Brahma Rakshasa kula Prabhala naga kula vinir vishadjadithi.(dvi varam Japthwa)

Om hreem phat ghe ghe swaha (Chant)

Om namo hanumathe pavana puthra vaiswanara mukha papa drushti, shoda drushti, hanumathe Aagnaa phure swaha.

Swagruhe dware pattake thishta thishtethi thathra roga mayam raja kula mayam nasthi thasyocharana mathrena sarve jwara nasyanthi,Om hraam hreem hroom ghe ghe swaha.

Sri Ramachandra Uvacha:

Hanuman Poorvatha pathu,
Pathu dakshine pavanathmaja,
Pradeechyam pathu Rakshasogna,
Soumyam sagara paraga., 1

Udeechyaam oordwaga pathu
Kesari Priya nandana, adasthu
Vishnu bhakthasthu pathu,
Pathu Madhyam thu pavani., 2

Lanka vidhahka pathu sarvapadbhyo nirantharam,
Sugreeva sachiva pathu masthakam vayu nandana., 3

Phaalam pathuMaha veero, broovor madhye nirantharam,
Nethre chayapaharicha pavana plavageswara., 4

Kapale karna mole cha pathu Sri Rama Kinkara,
Nasagram anjani soonu, pathu vakthram hareeswara., 5

Vacham Rudra Priya Pathu jihwam Pingala lochana,
Pathu deva palguneshta schubhukam daithya darpaha., 6

Pathu kandam cha daithyari, skandhou pathu surarchitha,
Bhujou pathu maha theja, Karou cha charanayudha,., 7

Nakhaan nakhayudha pathu kukshou pathu kapeeswara,
Vakshou mudhrapahari cha pathu parswe bhujayudha., 8

Laka vibhanjana pathu prushta dese nirantharam,
Nabhim cha Rama dhoothasya, katim pathwanilathmaja., 9

Guhyam pathu Maha Pragno, lingam pathu Shiva Priya,
Oorum cha jhanuni pathu Lanka prasada bhanjana., 10

Jange pathu Kapi sreshto, gulphou pathu Maha Bala,
Achalodharaka pathu Padou Bhaskara Sannibha., 11

Angnyam amitha sathwadya pathu padangulisthadha,
Sarvangani Maha soora, pathu romani chathmavith., 12

Hanumath kavacham yasthu padeth vidhwan vichakshana,
Sa yeva purusha sreshto bhkthim mukthim cha vindathi., 13

Trikalam Eka kalam va padan masa thryam nara,
Sarvaan ripoon kshanaajjithwa sa puman sriyam apnuyath., 14

Madhya rather jale sthithwa saptha varam padeth yadhi,
Kshaya apasmara kushtadhi thapa thraya nivarana., 15

Aswatha moole arka vare sthithwa patathi ya pumaan,
Achalaam sriyamapnothi Sangrame vijayam thadha., 16

Budhir balam yaso dhairyam nirbhayathwam arogatha,
Sudardyam vak sphurathwam cha Hanumath smaranad bhaveth., 17

Maaranam vairinam sadhya saranam sarva sampadaam,
Sokasya harane daksham vande tham rana dharunam., 18

Likhithwa poojayed yasthu sarvathra vijayee bhaved,
Ya kare dharaye nithyam sapumaan sriyamapnuyath., 19

Sthithwa thu bhandena yasthu japam karayathi dwijai,
That kshanaath mukthi mapnothi nigadathu thadaiva cha., 20

Ya idham prathar uthaya padecha kavacham sada,
Ayur arogya santhanaisthasya, sthavya sthavo bhaveth., 21

Idham poorvam padithwa thu ramasya kavacham Thatha,
Padaneeyam narai bhakthya naikameva padeth kadhaa., 22

Hanumath Kavacham Chathra Sri Rama Kavacham vinaa,
Ye padanthi narschathra padanam thath vrudha bhaveth., 23

Thasmad sarvai padaneeyam Sarvadha kavacha dwayam,
Ramasya, vayu puthrasya sadbhakthaischa viseshatha., 24

Ithi Sri Rama kruthai yeka mukha hanumath kavacham sampatham