Pages

Hanuman Chalisa In Telugu

Hanuman Chalisa In Telugu
Hanuman Chalisa In Telugu
Hanuman Chalisa in Telugu Lyrics (Text) 
Hanuman Chalisa Telugu Script

 శ్రీమద్గోస్వామీ-తులసీదాసజీ అవధీ భాషాయాం విరచితం
||శ్రీహనుమాన్-చాలీసా||
దోహా
శ్రీ గురు చరన సరోజ రజ నిజమను ముకురు సుధారి |
బరనఊ రఘుబర బిమల జసు జో దాయకు ఫల చారి ||
బుద్ధిహీన నను జానికే సుమిరౌ పవన కుమార |
బల బుద్ధి విద్యా దేహు మోహి హరహు కలేస బికార్ ||

ధ్యానమ్
గోష్పదీకృత వారాశిం మశకీకృత రాక్షసమ్ |
రామాయణ మహామాలా రత్నం వందే అనిలాత్మజమ్ ||
యత్ర యత్ర రఘునాథ కీర్తనం తత్ర తత్ర కృతమస్త కాంజలిమ్ |
భాష్పవారి పరిపూర్ణ లోచనం మారుతిం నమత రాక్షసాంతకమ్ ||

చౌపాఈ
జయ హనుమాన ఙ్ఞాన గుణ సాగర |
జయ కపీశ తిహు లోక ఉజాగర || 1 ||

రామదూత అతులిత బలధామా |
అంజని పుత్ర పవనసుత నామా || 2 ||

మహావీర విక్రమ బజరంగీ |
కుమతి నివార సుమతి కే సంగీ ||3 ||

కంచన వరణ విరాజ సువేశా |
కానన కుండల కుంచిత కేశా || 4 ||

హాథవజ్ర ఔ ధ్వజా విరాజై |
కాంథే మూంజ జనేఊ సాజై || 5||

శంకర సువన కేసరీ నందన |
తేజ ప్రతాప మహాజగ వందన || 6 ||

విద్యావాన గుణీ అతి చాతుర |
రామ కాజ కరివే కో ఆతుర || 7 ||

ప్రభు చరిత్ర సునివే కో రసియా |
రామలఖన సీతా మన బసియా || 8||

సూక్ష్మ రూపధరి సియహిం దిఖావా |
వికట రూపధరి లంక జరావా || 9 ||

భీమ రూపధరి అసుర సంహారే |
రామచంద్ర కే కాజ సంవారే || 10 ||

లాయ సంజీవన లఖన జియాయే |
శ్రీ రఘువీర హరషి ఉర లాయే || 11 ||

రఘుపతి కీన్హీ బహుత బడాఈ |
తుమ మమ ప్రియ భరతహి సమ భాఈ || 12 ||

సహస వదన తుమ్హరో జాస గావై |
అస కహి శ్రీపతి కంఠ లగావై || 13 ||

సనకాదిక బ్రహ్మాది మునీశా |
నారద శారద సహిత అహీశా || 14 ||

జమ(యమ) కుబేర దిగపాల జహాం తే |
కవి కోవిద కహి సకే కహాం తే || 15 ||

తుమ ఉపకార సుగ్రీవహి కీన్హా |
రామ మిలాయ రాజపద దీన్హా || 16 ||

తుమ్హరో మంత్ర విభీషణ మానా |
లంకేశ్వర భఏ సబ జగ జానా || 17 ||

యుగ సహస్ర యోజన పర భానూ |
లీల్యో తాహి మధుర ఫల జానూ || 18 ||

ప్రభు ముద్రికా మేలి ముఖ మాహీ |
జలధి లాంఘి గయే అచరజ నాహీ || 19 ||

దుర్గమ కాజ జగత కే జేతే |
సుగమ అనుగ్రహ తుమ్హరే తేతే || 20 ||

రామ దుఆరే తుమ రఖవారే |
హోత న ఆఙ్ఞా బిను పైసారే || 21 ||

సబ సుఖ లహై తుమ్హారీ శరణా |
తుమ రక్షక కాహూ కో డర నా || 22 ||

ఆపన తేజ తుమ్హారో ఆపై |
తీనోం లోక హాంక తే కాంపై || 23 ||

భూత పిశాచ నికట నహి ఆవై |
మహవీర జబ నామ సునావై || 24 ||

నాసై రోగ హరై సబ పీరా |
జపత నిరంతర హనుమత వీరా || 25 ||

సంకట తేం(సేం) హనుమాన ఛుడావై |
మన క్రమ వచన ధ్యాన జో లావై || 26 ||

సబ పర రామ తపస్వీ రాజా |
తినకే కాజ సకల తుమ సాజా || 27 ||

ఔర మనోరధ జో కోఇ లావై |
సోఈ అమిత జీవన ఫల పావై || 28 ||

చారో యుగ పరితాప తుమ్హారా |
హై పరసిద్ధ జగత ఉజియారా || 29 ||

సాధు సంత కే తుమ రఖవారే |
అసుర నికందన రామ దులారే || 30 ||

అష్ఠసిద్ధి నౌ(నవ) నిధి కే దాతా |
అస వర దీన్హ జానకీ మాతా || 31 ||

రామ రసాయన తుమ్హారే పాసా |
సాద రహో రఘుపతి కే దాసా || 32 ||

తుమ్హరే భజన రామకో పావై |
జనమ జనమ కే దుఖ బిసరావై || 33 ||

అంత కాల రఘువర పురజాఈ |
జహాం జన్మ హరిభక్త కహాఈ || 34 ||

ఔర దేవతా చిత్త న ధరఈ |
హనుమత సేఇ సర్వ సుఖ కరఈ || 35 ||

సంకట కటై మిటై సబ పీరా |
జో సుమిరై హనుమత బల వీరా || 36 ||

జై జై జై హనుమాన గోసాఈ |
కృపా కరో గురుదేవ కీ నాఈ || 37 ||

జో శత వార పాఠ కర కోఈ |
ఛూటహి బంది మహా సుఖ హోఈ || 38 ||

జో యహ పడై హనుమాన చాలీసా |
హోయ సిద్ధి సాఖీ గౌరీశా || 39 ||

తులసీదాస సదా హరి చేరా |
కీజై నాథ హృదయ మహ డేరా || 40 ||

దోహా
పవన తనయ సంకట హరణ – మంగళ మూరతి రూప్ |
రామ లఖన సీతా సహిత – హృదయ బసహు సురభూప్ ||
సియావర రామచంద్రకీ జయ | పవనసుత హనుమానకీ జయ | బోలో భాఈ సబ సంతనకీ జయ |దోహా

|| ఇతి శ్రీమద్గోస్వామీతులసీదాసజీ అవధీ భాషాయాం విరచితం శ్రీహనుమాన చాలీసా||

Hanuman Chalisa Telugu Downloads

Download Hanuman Chalisa Telugu Pdf

Hanuman Chalisa PDF Download

Hanuman Chalisa Meaning

Hanuman Chalisa Meaning
Hanuman Chalisa Meaning
Hanuman Chalisa English Translation and Transliteration

Doha

Shree Guru Charan Saroj Raj, Nij Man Mukur Sudhari
Barnaun Raghubar Bimal Jasu, Jo Dayaku Phal Chari

I take the dust of Lotus like feet of my teacher. I clean the mirror of my mind. I narrate the pure glory of Sri Ram Chandra who is the giver of the four rewards, viz. Dharm, Arth, Kaam and Moksha.

Buddhiheen Tanu Jaani ke, Sumiraun Pavan-Kumar
Bal Budhi Bidya Dehu Mohin, Harahu Kales Bikaar

Knowing myself to be ignorant, I remember Hanuman, the son of wind (Pavan). Kindly Bestow upon me strength, wisdom and knowledge, and remove my miseries and blemishes.

Chaupai

1. Jai Hanuman Gyan Gun Sagar, Jai Kapees Tihun Lok Ujagar

Victory of Thee, O Hanuman! You are the ocean of wisdom and virtue. Victory to the Lord of monkeys! You are known in all the three worlds.

2. Ramdoot Atulit Bal Dhama, Anjaniputra Pavansut Naama

You are the messager of Ram and the repository of immeasurable strength. You are the son of mother Anjani. The son of the wind is your name.

3. Mahabeer Bikram Bajrangi, Kumati Nivaar Sumati Ke Sangi

You are the most valiant and brave, with a body like lightening. You are the dispeller of evil thoughts and the companion of good thoughts.

4. Kanchan Baran Biraaj Subesa, Kanankundal kunchit kesa

Your complexion is golden colored. Your dress is pretty, wearing rings in the ears and your hairs are curly.

5. Haath Bajra Aur Dhvaja Biraje, Kandhe Moonj Janeu saage

Your are holding a lightening bolt in one hand and a flag in the other hand. A sacred thread made of moonj is decorated at your shoulder.

6. Sankar Suvan Kesarinandan, Tej Pratap Maha Jag Bandan

You are the emanation of Lord Shiva and you are the son of Kesri. Your aura and power is so great that it is prayed by entire universe.

7. Bidyavaan Guni Ati Chatur, Ram Kaj Karibe Ko Atur

You have knowledge, you are virtuous, you are very clever. You are keen to do the work of Shri Ram.

8. Prabhu Charitra Sunibe Ko Rasiya, Ram Lashan Sita man basyia

You are greedy to listen to the narration of Lord Ram's nature. Ram, Lakshman and Sita hold you dear in their hearts.

9. Sukshma roop Dhari Siyahi Dikhawa, Bikat roop Dhari Lank Jarawa

You took a tiny form to appear before Sita when she was emprisoned by Ravan. You took a terrible form to set Lanka afire.

10. Bhim roop Dhari Asur Sanhare, Ramchandra Ke kaaj Sanvare

You took a mammoth form to kill demons. You straightened out the works of Shri Ram.

11. Laaye Sajivan Lakhan Jiyaye, Shri Raghubir harashi ur laye

You brought the 'Sanjivani herb' and saved the life of Lakshman. Shri Ram happily took you in deep embrace.

12. Raghupati Kinhi Bahut Badaai, Tum Mam Priya Bharatahi Sam Bhai

Shri Ram praised you a lot and said "you are dear to me like my brother, Bharat."

13. Sahas Badan Tumharo Jas Gaaven, As kahi Shripati Kanth Laagaven

"Let a thousand mouths sing your glories", thus said Shri Ram and embraced you at his neck.

14. Sankadik Brahmadi Muneesa, Narad Sarad Sahit Aheesa

Sanak and the sages, Lord Brahma, the great hermit, Narad and the cosmic serpent, Sheshnag sing your glories.

15. Jam Kuber Digpal Jahan Te, Kabi Kabid Kahi Sake Kahan Te

Even Gods like Yamraj, Kuber, and Digpal fail to narrate about you in toto, what to talk of denizens of the earth like poets and scholars.

16. Tum Upkar Sugreevahin Keenha, Ram Milay Raj pad Deenha

You obliged Sugriva. You introduced him to Shri Ram and he got the post of king.

17. Tumhro Mantra Bibhishan Maana, Lankeswar Bhae Sab Jag Jaana

Vibhushan heeded to your advice and entire universe knows that he became the king of Lanka.

18. Jug Sahastra Jojan Par Bhanu, Leelyo Taahi Madhur Phal Jaanu

The Sun is at distance of thousands of miles and it takes eons to reach there. You gulped that, considering that to be a sweet fruit.

19. Prabhu Mudrika Meli Mukha Maaheen, Jaladhi Laanghi Gaye Acharaj Naaheen

Carrying the Lord's ring in your mouth, you jumped across the ocean from Rameshwaram to Lanka. There is no wonder that you can achieve such a feat.

20. Durgam Kaaj Jagat Ke Jete, Sugam Anugrah Tumhre Tete

All the difficult tasks of the world are made easy by your grace.

21. Ram Duaare Tum Rakhvare, Hot Na Aagya Bin Paisare

You keep the door of Ram's abode secure. No one may enter without your permission.

22. Sab Sukh Lahai Tumhari Sarna, Tum Rachchak Kaahu Ko Dar na

All the happinesses rest under your grace. When you are the protector, then no one else’s fear is there.

23. Aapan Tej Samharo Aapai, Teenon Lok Hank Te Kanpai

Only you can control your own might. When you roar, all the three worlds tremble.

24. Bhoot Pisaach Nikat Nahin Aavai, Mahabir Jab Naam Sunavai

Ghosts and evil spirits don’t come near when devotees speak the name “Mahabeer”.

25. Nasai Rog Harai Sab Peera, Japat Nirantar Hanumat Beera

The maladies perish and entire pain disappears by regularly reciting brave Hanumanji's name.

26. Sankat Te Hanuman Chhudavai, Man Kram Bachan Dhyan Jo Lavai

Hanumanji rescue them from danger, who brings him in thoughts, rituals and words.

27. Sub Par Ram Tapasvee Raaja, Tin Ke Kaaj Sakal Tum Saaja

Rama is the Supreme religious king above all and you straightened out all his works.

28. Aur Manorath Jo Koi Lavai, Soi Amit Jivan Phal Pavai

Whichever desire anyone cherishes, he begets the unlimited eternal fruit of life.

29. Charon Jug Partap Tumhara, Hai Parsiddha Jagat Ujiyara

Your glory is remains in the four ages (Satyug, tretayug, Dwaparyug and Kaliyug) and your aura is famous all over the world.

30. Sadhu Sant Ke Tum Rakhvare, Asur Nikandan Ram Dulare

You are the protector of saints and sages. You destroy the Demons, you are dear to Shri Ram.

31. Asht Siddhi Nau Nidhi Ke Data, As Bar Din Janki Mata

You are the giver of eight Sidhis and Nava Nidhis, that was the boon given by mother Sita.

Ashta Siddhis:

1. Anima-siddhi - The ability to decrease the size of one's body and become smaller than the smallest particle

2. Mahima-siddhi - The ability to increase the size of one's body, ultimately enveloping the universe

3. Laghima-siddhi - The ability to make one's body lighter than air and fly at will

4. Prapti-siddhi - The ability to manifest any object one desires within one's hand

5. Prakamya-siddhi - The ability to attain anything one desires

6. Ishita-siddhi - The ability to control the sub-potencies of the laws of nature

7. Vashita-siddhi - The ability to bring others under one's control

8. Kamavasayita-siddhi - The ability to attain anything anywhere

Nava Nidhis:

1. Padam-Nidhi - attainment of children, grandchildren, gold, silver, i.e. the precious metals

2. Mahan-Padam - one gets diamonds, rubies and other gems and jewels (precious stones)

3. Kharab - riches of all kinds

4. Kund - trading in gold

5. Nil - trading in precious stones, jewels, and gems

6. Sankh - delicious eatables (created from nowhere)

7. Kachhap - clothes and food-grains in abundance

8. Mukund - mastery in arts, music, and poetry

9. Makar - gives the art of using weapons and sovereignty on others

32. Ram Rasayan Tumhare Pasa, Sadaa Raho Raghupati Ke Dasa

You hold the essence of devotion to Shri Ram. May you always remain His Servant.

33. Tumhare Bhajan Ram Ko Pavai, Janam-Janam Ke Dukh Bisravai

Through praying to you, one finds Shri Ram and forgets all the suffering of several lives.

34. Ant Kaal Raghubar Pur Jai, Jahan Janm Hari Bhakta Kahai

Then, after death, one enters the abode of Sri Ram and is known as a devotee of Hari, getting new birth.

35. Aur Devta Chitt Na Dharai, Hanumat Sei Sarb Sukh Karai

Even if you do not hold any other god in mind, Hanumanji alone gives all the happiness.

36. Sankat Kate Mite Sab Peera, Jo Sumirai Hanumat Balbeera

The dangers get removed and all the pains disappear, whoever remembers Hanumanji

37. Jai Jai Jai Hanuman Gosain, Krapa Karahu Guru Dev Ki Nai

Hail, Hail, Hail Hanumanji! Please bless me as my teacher god.

38. Jo Sat Baar Paath Kar Koi, Chhutahi Bandi Maha Sukh Hoi

Whoever recites this Hanuman Chalisa one hundred times, becomes free from all the bondages and enjoys the highest bliss.

39. Jo Yah Padhe Hanuman Chaleesa, Hoy Siddhi Sakhi Gaurisa

Whoever recites it would achieve his desire, thus is witnessed by the husband of Gauri (Parvati), Lord Shiva who had got this Hanuman Chalisa written.

40. Tulsidas Sada Hari Chera, Keeje Nath Hriday Mahn Dera

Tulsidas is always the servant of Shri Ram, hence he prays to Hanuman ji, "Oh my Lord! Please enshrine within my heart.”

Doha

Pavan Tanay Sankat Haran, Mangal Moorati Roop
Ram Lakhan Sita Sahit, Hriday Basahu Sur Bhoop

O the Son of wind, O the reliever of dangers, you look is the statue of auscpiciousness. Please reside in my heart along with Shri Ram, Lakshman and Sita.

Hanuman Chalisa In Hindi

Hanuman Chalisa In Hindi
Hanuman Chalisa In Hindi
Hanuman Chalisa in Hindi Lyrics (Text)
Hanuman Chalisa Hindi Script


हनुमानचालीसा

दोहा

श्रीगुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारी
बराणु रघुवर बिमल जसु, जो दायकु फल चारि

बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौं पवन कुमार
बल बुधि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार

चौपाई

जय हनुमान ज्ञान गुन सागर
जय कपीस तिहुँ लोक उजागर॥१॥

राम दूत अतुलित बल धामा
अंजनि पुत्र पवनसुत नामा॥२॥

महाबीर बिक्रम बजरंगी
कुमति निवार सुमति के संगी॥३॥

कंचन बरन बिराज सुबेसा
कानन कुंडल कुँचित केसा॥४॥

हाथ बज्र अरु ध्वजा बिराजे
काँधे मूँज जनेऊ साजे॥५॥

शंकर सुवन केसरी नंदन
तेज प्रताप महा जगवंदन॥६॥

विद्यावान गुनी अति चातुर
राम काज करिबे को आतुर॥७॥

प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया
राम लखन सीता मनबसिया॥८॥

सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा
विकट रूप धरि लंक जरावा॥९॥

भीम रूप धरि असुर सँहारे
रामचंद्र के काज सवाँरे॥१०॥

लाय सजीवन लखन जियाए
श्री रघुबीर हरषि उर लाए॥११॥

रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई
तुम मम प्रिय भरत-हि सम भाई॥१२॥

सहस बदन तुम्हरो जस गावै
अस कहि श्रीपति कंठ लगावै॥१३॥

सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा
नारद सारद सहित अहीसा॥१४॥

जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते
कवि कोविद कहि सके कहाँ ते॥१५॥

तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा
राम मिलाय राज पद दीन्हा॥१६॥

तुम्हरो मंत्र बिभीषण माना
लंकेश्वर भये सब जग जाना॥१७॥

जुग सहस्त्र जोजन पर भानू
लिल्यो ताहि मधुर फ़ल जानू॥१८॥

प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही
जलधि लाँघि गए अचरज नाही॥१९॥

दुर्गम काज जगत के जेते
सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते॥२०॥

राम दुआरे तुम रखवारे
होत ना आज्ञा बिनु पैसारे॥२१॥

सब सुख लहैं तुम्हारी सरना
तुम रक्षक काहु को डरना॥२२॥

आपन तेज सम्हारो आपै
तीनों लोक हाँक तै कापै॥२३॥

भूत पिशाच निकट नहि आवै
महावीर जब नाम सुनावै॥२४॥

नासै रोग हरे सब पीरा
जपत निरंतर हनुमत बीरा॥२५॥

संकट तै हनुमान छुडावै
मन क्रम वचन ध्यान जो लावै॥२६॥

सब पर राम तपस्वी राजा
तिनके काज सकल तुम साजा॥२७॥

और मनोरथ जो कोई लावै
सोई अमित जीवन फल पावै॥२८॥

चारों जुग परताप तुम्हारा
है परसिद्ध जगत उजियारा॥२९॥

साधु संत के तुम रखवारे
असुर निकंदन राम दुलारे॥३०॥

अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता
अस बर दीन जानकी माता॥३१॥

राम रसायन तुम्हरे पासा
सदा रहो रघुपति के दासा॥३२॥

तुम्हरे भजन राम को पावै
जनम जनम के दुख बिसरावै॥३३॥

अंतकाल रघुवरपुर जाई
जहाँ जन्म हरिभक्त कहाई॥३४॥

और देवता चित्त ना धरई
हनुमत सेई सर्व सुख करई॥३५॥

संकट कटै मिटै सब पीरा
जो सुमिरै हनुमत बलबीरा॥३६॥

जै जै जै हनुमान गुसाईँ
कृपा करहु गुरु देव की नाई॥३७॥

जो सत बार पाठ कर कोई
छूटहि बंदि महा सुख होई॥३८॥

जो यह पढ़े हनुमान चालीसा
होय सिद्ध साखी गौरीसा॥३९॥

तुलसीदास सदा हरि चेरा
कीजै नाथ हृदय मह डेरा॥४०॥

दोहा

पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप।
राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप॥

Hanuman Chalisa Hindi Downloads

Download Hanuman Chalisa Hindi Pdf

Hanuman Chalisa In English

Hanuman Chalisa In English
Hanuman Chalisa In English
Hanuman Chalisa in English Lyrics (Text) 
Hanuman Chalisa  English Script 

Doha

Shri Guru Charan Saroj raj Nija manu Mukura sudhari
Baranau Raghuvar Bimal Jasu Jo Dayaku Phala Chari
Budheeheen Tanu Jannike Sumiro Pavan Kumara
Bal Buddhi Vidya Dehoo Mohee Harahu Kalesh Vikaar

Chaupaii

Jai Hanuman gyan gun sagar
Jai Kapis tihun lok ujagar
Ram doot atulit bal dhama
Anjani putra Pavan sut nama

Mahabir vikram Bajrangi
Kumati nivar sumati Ke sangi
Kanchan varan viraj subesa
Kanan Kundal Kunchit Kesha

Hath Vajra Aur Dhwaja Viraje
Kaandhe moonj janeu saaje
Sankar suvan kesri Nandan
Tej prataap maha jag vandan

Vidyavaan guni ati chatur
Ram kaj karibe ko aatur
Prabhu charitra sunibe ko rasiya
Ram Lakhan Sita man Basiya

Sukshma roop dhari Siyahi dikhava
Vikat roop dhari lank jalava
Bhim roop dhari asur sanhare
Ramachandra ke kaj sanvare

Laye Sanjivan Lakhan Jiyaye
Shri Raghuvir Harashi ur laye
Raghupati Kinhi bahut badai
Tum mama priya Bharat-hi-sam bhai

Sahas badan tumharo yash gaave
As kahi Shripati kanth lagaave
Sankadhik Brahmaadi Muneesa
Narad Sarad sahit Aheesa

Yam Kuber Dikpaal Jahan te
Kavi kovid kahi sake kahan te
Tum upkar Sugreevahin keenha
Ram milaye rajpad deenha

Tumhro mantra Vibheeshan maana
Lankeshwar Bhaye Sab jag jana
Yug sahasra yojan par Bhanu
Leelyo tahi madhur phal janu

Prabhu mudrika meli mukh mahee
Jaladhi langhi gaye achraj nahee
Durgam kaj jagat ke jete
Sugam anugraha tumhre tete

Ram duwaare tum rakhvare
Hot na agya binu paisare
Sab sukh lahai tumhari sarna
Tum rakshak kahu ko darna

Aapan tej samharo aapai
Teenon lok hank te kanpai
Bhoot pisaach Nikat nahin aavai
Mahavir jab naam sunavai

Nase rog harae sab peera
Japat nirantar Hanumat beera
Sankat se Hanuman chhudavai
Man Kram Vachan dhyan jo lavai

Sab par Ram tapasvee raja
Tin ke kaj sakal Tum saja
Aur manorath jo koi lavai
Soi amit jeevan phal pavai

Charon jug partap tumhara
Hai parsiddh jagat ujiyara
Sadhu Sant ke tum Rakhware
Asur nikandan Ram dulare

Ashta siddhi nav nidhi ke data
As var deen Janki mata
Ram rasayan tumhare pasa
Sada raho Raghupati ke dasa

Tumhare bhajan Ram ko pavai
Janam janam ke dukh bisraavai
Antkaal Raghuvar pur jayee
Jahan janam Hari Bhakt Kahayee

Aur Devta Chitt na dharahin
Hanumat sei sarv sukh karahin
Sankat kate mite sab peera
Jo sumirai Hanumat Balbeera

Jai Jai Jai Hanuman Gosain
Kripa Karahun Gurudev ki nayin
Jo shat bar path kare koi
Chhutahin bandi maha sukh hoi

Jo yeh padhe Hanuman Chalisa
Hoye siddhi saakhi Gaureesa
Tulsidas sada hari chera
Keejai Nath Hriday mahn dera

Doha

Pavan Tanay Sankat Harana Mangala Murati Roop
Ram Lakhan Sita Sahita Hriday Basahu Soor Bhoop

Hanuman Chalisa English Downloads

Download Hanuman Chalisa English Pdf


Also check Hanuman Chalisa English meaning (Translation and Transilaration)

Hanuman Chalisa

Hanuman Chalisa
Hanuman Chalisa
shree hanuman chalisa,  shri hanuman chalisa,  sri hanuman chalisa

"Hanuman Chalisa" is a Religious stotra (chalisa meaning 40 - referring to the 40 chaupais/verses) of the Hindus. Hanuman Chalisa is a Hindi song written by Mahakavi Goswami Tulsidas in the sixteenth century in praise of Lord Hanuman.

It is one of the most sacred song of the Indian Mythology. This song describes the devotion of Sri Hanuman towards Sri Ram. Sri Hanuman helped Sri Ram in the battle against the evil and kill Ravana. Sri Hanuman was the known for his courage and strength. He had the strength to enter the kingdom of Ravana and turn the city into ashes. He with his huge army of people like him were very much responsible for the victory of good over evil.

The structure Of Hanuman Chalisa

Hanuman Chalisa is the prayer in 40 verses written by Tulsidas. Each such verse is called a chaupai (means 4 legs) and each chaupai of the Chalisa has two lines each, the two always rhyme. The chalisa is sung in different tunes (more than 100) across the country.

The prayer has three parts

The preamble
The main body (chalisa)
The final request

  The contents of Hanuman Chalisa

  Hanuman Chalisa is the essence of Sundara Kanda. The themes covered in the Hanuman Chalisa can be divided into the following categories:

  Hanuman's Physique: He is the symbol of muscular Hinduism. His physical strength is mentioned in verses 2,3,5 (the thunderbot mace), 9,10,11,18,19,23 and 24. The chalisa repeatedly mentions the halo that surrounds the deity's entire body (tej). The good are awe-struck by it while evil people find it scary. Verse 23 alludes to the ferocity of Hanuman's anger. Verse 9 and 10 tells the power of Hanuman to transform himself physically.

  Hanuman's Intelligence: The first verse says that Hanuman is a sea of wisdom and virtue. Verse 7 reiterates these two qualities. Verse 16 hints at his negotiating skills and the next verse speaks of the excellence of his advice.

  Beloved of the Gods: Verses 13,14 and 15 tells how the gods sang paeans in praise of Hanuman.

  His heroic acts: Verses 18 and 19 recount the incidents of the sun and the signet ring respectively showing his heroic deeds.

  Love for Ram: Verses 7 and 8 tells how intensely Hanuman loved his Lord Ram. Verses 12,13, 21 and 32 show the relationship between Ram and Hanuman.

  Hanuman and Sita: Verse 31 tell the Boons grated to Hanuman by Sita.

  Hanuman as the mediator: Verses 21 and 33 show the way to attain Sri Ram through Hanuman.

  Hanuman's humility: Verse 9 tells the humility when he met Mother Sita.

  Hanuman's blessings: Verses 20,22,24,25,26 and 36 remind that Hanuman is a remover of adversities (sankat mochan) for his devotees.

  Hanuman's parentage: The Chalisa mentions the patronage to Hanuman by his father Kesari, Lord of Wind (Vayu) and Lord Shiv (Hanuman is considered as the 11th incarnation of Lord Shiv)

  Praise of Hanuman: Verses 29, 35 and 36 is in sheer praise of Hanuman.


  When the Hanuman Chalisa should be chanted?

  The Hanuman Chalisa should be recited at least once in a week (Tuesdays or Saturdays). Early morning and after the sunset are the favored times. It is recommended to recite the Chalisa 11 times (Hanuman being the 11th incarnation of Lord Shiva). Some recite the prayer everyday, normally before getting out for work.

  Tulasidas suggested that the Hanuman Chalisa should be recited a hundred times in order to obtain special benefits and in special occasions - serious illness, important examinations, major hurdles etc..

  Benefits of Chanting Hanuman Chalisa

  Hanuman Chalisa is the written hymns of Goswami Tulsidas which praises Lord Hanuman who is known as a symbol of auspiciousness. It is recited as a prayer everyday or every week by many followers and has gained enormous popularity among the many Hindus across India and the world.

  Whoever chooses to recite the Hanuman Chalisha (chalis meaning 40 - referring to the 40 chaupais/verses) 100 times regularly shall free themselves from the cycle of birth and death - leaving one to enjoy the highest bliss. It is also believed to give you a prosperous life, helping one reach their goals and soothe all their pain and sufferings; giving health and all the happiness that one desires.